Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Karta dużej rodziny

 

W dniu 24 lipca 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustaw1) z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianę niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, w ramach której nowelizowana jest między innymi ustawa z dnia 5 grudnia  2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późniejszymi zmianami)

 

Przypominamy, że Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w w/w ustawie lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. 

 

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic /rodzice/ - przez którego rozumie się także rodzica /rodziców/ zastępczych lub osobę /osoby/ prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2016 r. poz. 575/

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic /rodzice/ lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
  - szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  - szkole wyższej do kończ roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w rat. 10 ust. 4 pkt 4;
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu,
 2. w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunki do co najmniej trojga dzieci;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole - lub szkole wyższej oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

7.      w przypadku cudzoziemców - dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się dodatkowo oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: dokument tożsamości członka rodziny wielodzietnej lub akt urodzenia (w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia), akt małżeństwa (w przypadku małżonka rodzica);

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Burmistrza Miasta Darłowo informacji niezbędnych do ustalenia prawa do Karty, z przyczyn nieleżących po stronie Burmistrza Miasta Darłowo, Burmistrz wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Podmioty, które przyznają zniżki, mają prawo posługiwać się w materiałach reklamowych oraz informacyjnych znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Gdzie należy składać wnioski:

W formie papierowej w Urzędzie Miejski w Darłowie, Plac Kościuszki 9 lub w formie elektronicznej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie elektronicznej do wniosku dołącza się zeskanowane dokumenty.

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informacjęna temat Karty Dużej Rodziny;
 • otrzymać wnioseko przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
 • złożyć wnioseko przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Darłowie Plac Kościuszki 9, do pracowników Referatu Oświaty i Spraw Społecznych,  pokój nr 1.

 

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 94 314 22 23 wew. 234.

 

Do pobrania:

 

www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu/

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej