Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Ferie 2018
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-02-08 10:00:00

 

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza 
przetargi  ustne  nieograniczone  na  sprzedaż  w  dniu  8 lutego 2018 roku:

  O godzinie 10:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni
  4442 m2 (0,4442 ha), położonej w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 2 przy ulicy: Nadmorskiej 18 oznaczonej numerem geodezyjnym 343/23 o powierzchni 2084 m2
  i Nadmorskiej 20 oznaczonej numerem geodezyjnym 343/40 o powierzchni 2358 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026489/3. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo, nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usług  turystycznych, apartamentowych
  i apartamentowo-mieszkalnych, który oznaczony jest na rysunku symbolem UTA 4, a jej przeznaczenie to: zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

Na zbywanej nieruchomości  zostanie ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie:

a)      przejścia i przechodu, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika lub posiadacza działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 343/22 obręb ewidencyjny numer 2, przez teren o powierzchni 87 m2, stanowiący pas gruntu o długości 30,00 m i szerokości 2,90 m, sąsiadujący z działką gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 343/22 obręb ewidencyjny numer 2, który jest częścią urządzonego i wybudowanego wjazdu na działki gruntu, oznaczone numerami geodezyjnymi: 343/23 i 343/22,  z drogi publicznej, którą stanowi ulica Nadmorska,

b)      lokalizacji i dostępu, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Darłowie, do urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód deszczowych z nieruchomości, które zostały wybudowane na działkach gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi: 343/23 i 343/40.

                                              Cena wywoławcza nieruchomości                -   1.500.000,00 złotych

                                              Ustanowione wadium                                   -        75.000,00 złotych

                                              Postąpienie wynosi nie mniej niż          -        15.000,00 złotych

  O godzinie 12:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2248 m2 (0,2248 ha), położonej w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 2 przy ulicy
  Nadmorskiej 26, oznaczonej numerem geodezyjnym 343/27, dla której Sąd Rejonowy
  w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026489/3. Nieruchomość
  w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo, nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usług  turystycznych, apartamentowych i apartamentowo-mieszkalnych, który oznaczony jest na rysunku symbolem UTA 3, a jej przeznaczenie to: zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

Na zbywanej nieruchomości  zostanie ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie:

a)      przejścia i przechodu, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika lub posiadacza działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 343/28 obręb ewidencyjny numer 2, przez teren o powierzchni 33,10 m2, stanowiący pas gruntu o długości 30,30 m i szerokości 2,80 m, sąsiadujący z działką gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 343/28 obręb ewidencyjny numer 2, który jest częścią urządzonego i wybudowanego wjazdu na działki gruntu, oznaczone numerami geodezyjnymi: 343/27 i 343/28,  z drogi publicznej, którą stanowi ulica Nadmorska,

b)      lokalizacji i dostępu, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.
z o.o. w Darłowie, do wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód deszczowych z nieruchomości. 

                                               Cena wywoławcza nieruchomości                -       800.000,00 złotych

                                              Ustanowione wadium                                   -         40.000,00 złotych

                                              Postąpienie wynosi nie mniej niż          -           8.000,00 złotych

  O godzinie 14:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni
  4372 m2 (0,4372 ha), położonej w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 2 przy ulicy: Nadmorskiej 32 oznaczonej numerem geodezyjnym 342/10 o powierzchni 2208 m2
  i Nadmorskiej 34 oznaczonej numerem geodezyjnym 342/11 o powierzchni 2164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026547/8. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo, nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usług  turystycznych, apartamentowych
  i apartamentowo-mieszkalnych, który oznaczony jest na rysunku symbolem UTA 1, a jej przeznaczenie to: zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

Na zbywanej nieruchomości  zostanie ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie:

a)      przejścia i przechodu, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika lub posiadacza działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi: 342/8, 345/8 i 343/29  obręb ewidencyjny numer 2, przez teren o powierzchni 93 m2, stanowiący pas gruntu o długości 30,00 m
i szerokości 3,10 m, sąsiadujący z działkami gruntu oznaczonymi numerami geodezyjnymi: 342/8, 345/8 i 343/29 obręb ewidencyjny numer 2, który jest częścią urządzonego
i wybudowanego wjazdu na działki gruntu, oznaczone numerami geodezyjnymi: 342/10
i 342/, 345/8, 343/29  z drogi publicznej, którą stanowi ulica Nadmorska,

b)      lokalizacji i dostępu, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Darłowie, do urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód deszczowych z nieruchomości, które zostały wybudowane na działkach gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi: 342/10 i 342/11. 

                                               Cena wywoławcza nieruchomości                -   1.500.000,00 złotych

                                              Ustanowione wadium                                   -        75.000,00 złotych

                                              Postąpienie wynosi nie mniej niż          -        15.000,00 złotych

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.   

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium, wniesionego
w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP SA
o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu
1 lutego 2018 r., co jest warunkiem uznania, że została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer/y porządkowy/we lub geodezyjny/e nieruchomości wraz
z numerem obrębu ewidencyjnego.

                               Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" - listopad 2017 rok, zostały  wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz są do wglądu w pokoju numer 27. W warunkach przetargu,
w dziale II pkt. 10, zamieszona jest informacja jakie dokumenty uczestnicy przetargu, przed jego rozpoczęciem, zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim w Darłowie lub pod numerem telefonu (94) 314 - 22 - 23 do 26, numer telefonu wewnętrznego 207.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

 

A.K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr GG.0050.946.2017

                                                                                Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 28 listopada 2017 roku

 

WARUNKI  PRZETARGÓW  USTNYCH  NIEOGRANICZONYCH

ogłoszonych na dzień 8 lutego 2018 roku
     na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Darłowie:

1)      przy ulicy:  Nadmorskiej 18 - działka gruntu numer 343/23 i Nadmorskiej 20
      -  działka gruntu numer 343/40 - o łącznej powierzchni 4442 m2 (0,4442 ha);

2)       przy ulicy Nadmorskiej 26 - działka gruntu numer 343/27 o powierzchni 2248 m2
     (0,2248 ha);

3)      przy ulicy:  Nadmorskiej 32 - działka gruntu numer 342/10 i Nadmorskiej 34
      -  działka gruntu numer 342/11 - o łącznej powierzchni 4372 m2 (0,4372 ha).

 

I. Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości:

1.    Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte
w zbywanych nieruchomościach.

2.    Z dniem podpisania umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytą nieruchomością.

3.    Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich, w tym hipotek przymusowych.

4.    Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów sprzedaży, w formie aktów notarialnych, ponoszą nabywcy nieruchomości.

5.    W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości, ustaleni nabywcy wykonają to we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1221 z późn. zm.), do wylicytowanych w przetargach cen sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT obowiązujący na dzień sprzedaży, który w dniu ogłaszania przetargów wynosi 23%.

7. Osobom, które wpłaciły wadium spełniając tym warunek dopuszczenia do przetargów, w przypadku ich odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

8. Planuje się, że umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadkach szczególnych termin ten, za zgodą Organizatora przetargów może zostać wydłużony.

II. Warunki uczestnictwa w przetargach:

  Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1061
  z późn. zm.). Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadiów, wniesionych
  w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie, prowadzone przez PKO BP S.A. o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłat wadiów należy dokonać
  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 1 lutego 2018 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłaty zostały dokonane w terminie. Na dowodach wpłat należy podać numer/y porządkowy/e lub numer/y geodezyjny/e wraz z numerem obrębu ewidencyjnego. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargów zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Cena zaoferowana przez uczestnika przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik
zaoferuje cenę wyższą.

7. Po trzecim wywołaniu, przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.

8.       Nieruchomości podlegają sprzedaży za pieniądze. Warunkiem nabycia jest wpłata wylicytowanych cen brutto przed zawarciem umów sprzedaży w formie aktów notarialnych, zaś wpłacone wadia zostaną zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ich zamknięcia, lub odwołania, lub unieważnienia, bądź zakończenia wynikiem negatywnym.

9. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Uczestnicy przetargów, przed ich rozpoczęciem, zobowiązani będą do przedłożenia komisji przetargowej (odpowiednio):

-              dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia, numeru ewidencyjnego PESEL (dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników);

-              pisemnych pełnomocnictw, z notarialnie potwierdzonym podpisem, osoby upoważniającej (dotyczy pełnomocników), w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, a nabycie nieruchomości nastąpi do majątku
wspólnego, również małżonek nieobecny na przetargu zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa;

- wyciąg z odpowiedniego aktualnego rejestru lub ewidencji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzony za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej;

- aktualnych wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanych nie wcześniej aniżeli w dniu 9 listopada 2017 roku, (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru);

- aktualnych odpisów lub wyciągów z odpowiednich rejestrów, lecz wydanych nie wcześniej aniżeli w dniu 9 listopada 2017 roku, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej, w tym cudzoziemiec;

- pisemnej zgody współmałżonka, z potwierdzonym notarialnie podpisem, na zakup nieruchomości do wspólnego majątku (w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków);

-              oryginału uchwały/protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażającej/go zgodę na nabycie objętej przetargiem nieruchomości (dotyczy spółek handlowych).

III. Czynności Komisji Przetargowej:

1.     Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykona Komisja Przetargowa w składzie minimum trzyosobowym, spośród osób powołanych w jej skład przez Burmistrza Miasta.

2.     Przewodniczący Komisji Przetargowej, otworzy poszczególne przetargi oraz przekaże uczestnikom informacje:

- o oznaczeniu zbywanej nieruchomości, według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości;

- o powierzchni zbywanej nieruchomości;

- o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości i sposobie jej zagospodarowania;

-              o wyznaczonym terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1
i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.); 

- o cenie wywoławczej nieruchomości;

- o obciążeniach nieruchomości;

- o zobowiązaniach, których przedmiotem jest zbywana nieruchomość;

- poda do wiadomości uczestników przetargu, imiona i nazwiska osób bądź nazwy firm, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu;

- o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

3.     W przetargach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej.

4.     Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywoła trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, po czym zamknie przetarg, a następnie ogłosi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

5.     Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania,
a w przypadku równej liczby głosów zdecyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej. Rozstrzygnięcia nie mogą dotyczyć ustalonej w wyniku licytacji ceny nieruchomości.

6.     Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządzi protokół z przeprowadzonego
przetargu, który między innymi, musi zawierać informacje, o których mowa
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Protokół podpisują: przewodniczący i członkowie Komisji Przetargowej oraz Nabywca nieruchomości,
i stanowić on będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

7.     Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla Nabywcy,
a dwa dla Zbywcy nieruchomości. Jeden z protokołów Zbywca przedłoży
w Kancelarii Notarialnej. 

8.     Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargów, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490).

 

 

Zobacz nas na Facebook'u