Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-05-29 09:00:00

 

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż w dniu 29 maja 2018 roku nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
w obrębie ewidencyjnym numer 7 miasta Darłowo:

1)      o godz. 9:00 - nieruchomości o łącznej powierzchni 3536 m2, na którą składają się 2 działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 25/19 o powierzchni 1560 m2 i 25/20
o powierzchni 1976 m2, położonej przy ulicy Makowej 2 i Makowej 4. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy R, o klasie bonitacyjnej IIIa, IIIb, IVa. Teren, na którym położona jest zbywana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: oznaczony jest symbolem 42 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi, 1KDZ z przeznaczeniem terenu jako projektowana ulica-klasy zbiorczej, 19.2 KDD z przeznaczeniem terenu jako projektowana ulica-klasy dojazdowej.

Cena wywoławcza nieruchomości              - 190.000,00 złotych.

Ustanowione wadium                                  -    9.500,00 złotych.

2)      o godz. 11:00 - nieruchomości, którą stanowi działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 25/17 o powierzchni 1375 m2, położonej przy ulicy Makowej 8. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy R, o klasie bonitacyjnej IIIb, IVa. Teren, na którym położona jest zbywana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 42 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Cena wywoławcza nieruchomości              -    90.000,00 złotych.

Ustanowione wadium                                  -      4.500,00 złotych.

                              Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026857/4.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP SA o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej 24 maja 2018 r., co jest warunkiem uznania, że została dokonana
w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer/y porządkowy/we lub geodezyjny/e nieruchomości wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.  

                               Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Darłowie w Biuletynie Informacji Publicznej „www.darlowo.pl" w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" oraz zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie oraz są do wglądu w pokoju numer 27.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim
w Darłowie lub pod numerem telefonu (94) 314-22-23 do 26, numer telefonu wewnętrznego 207.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

                                                                                 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr GG.0050.1092.2018

                                                                                     Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 17 kwietnia 2018 roku

 

WARUNKI PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

 

I. Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości:

1.      Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte w zbywanych nieruchomościach.

2.      Z dniem podpisania umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytą nieruchomością.

3.      Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich w tym hipotek przymusowych.

4.      Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów sprzedaży, w formie aktu notarialnego, ponoszą nabywcy nieruchomości.

5.      W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości, ustaleni nabywcy wykonają to we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1221 z późn. zm.), do wylicytowanych w przetargach cen sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT obowiązujący na dzień sprzedaży, który w dniu ogłaszania przetargów wynosi 23%.

7. Osobom, które wpłaciły wadium spełniając tym warunek dopuszczenia do przetargów, w przypadku ich odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

8. Planuje się, że umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w ciągu
30 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadkach szczególnych termin ten, za zgodą Organizatora przetargu może zostać wydłużony.

II. Warunki uczestnictwa w przetargach:

    Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych
    w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity
    Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278 z późn.zm.). Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadiów, wniesionych w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie, prowadzone przez PKO BP S.A. o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłat wadiów należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 24 maja 2018 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłaty zostały dokonane w terminie. Na dowodach wpłat należy podać numer/y porządkowy/we lub numer/y geodezyjny/ne wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.   O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargów zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Cena zaoferowana przez uczestnika przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

7. Po trzecim wywołaniu, przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.            

8.       Nieruchomości podlegają sprzedaży za pieniądze. Warunkiem nabycia jest wpłata wylicytowanych cen brutto przed zawarciem umów sprzedaży w formie aktów notarialnych, zaś wpłacone wadia zostaną zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia, lub odwołania, lub unieważnienia, bądź zakończenia wynikiem negatywnym.

9. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Uczestnicy przetargów, przed ich rozpoczęciem, zobowiązani będą do przedłożenia komisji przetargowej (odpowiednio):

-              dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia (dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników);

-              pisemnych pełnomocnictw, z notarialnie potwierdzonym podpisem, osoby upoważniającej (dotyczy pełnomocników), w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, a nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, również małżonek nieobecny na przetargu zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa;

- wyciąg z odpowiedniego aktualnego rejestru lub ewidencji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzony za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej; 

- aktualnych wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanych nie wcześniej aniżeli w dniu
1 marca 2018 roku, (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru);

- aktualnych odpisów lub wyciągów z odpowiednich rejestrów, lecz wydanych nie wcześniej niż w dniu
1 marca 2018 roku, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej, w tym cudzoziemiec;

- pisemnej zgody współmałżonka, z potwierdzonym notarialnie podpisem, na zakup nieruchomości do wspólnego majątku (w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków);

-              oryginału uchwały/protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażającej/go zgodę na nabycie licytowanej nieruchomości (dotyczy Spółek handlowych).

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargów, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490).

 

Zobacz nas na Facebook'u