Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Baner imprezy


linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

przetarg na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym numer 16 m.Darłowo, przy ul. Krzysztofa Komedy

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-11-20 09:00:00

 

 

Burmistrz  Miasta  Darłowo  ogłasza 
  przetargi  ustne  nieograniczone  na  sprzedaż
w  dniu  20 listopada  2018  roku:

1)                 o godz. 9:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, którą stanowi działka ewidencyjna oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 42/4 o powierzchni
1148 m2 położonej przy ulicy Krzysztofa Komedy 31 w obrębie ewidencyjnym numer
16 miasta Darłowa. Teren, na którym położona jest zbywana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: oznaczony jest symbolem 46 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami,

Cena wywoławcza nieruchomości             -   65.000,00 złotych

Ustanowione wadium                                -    3.500,00 złotych

Postąpienie wynosi nie mniej niż            -       650,00 złotych

2)                 o godz. 10:30 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, którą stanowi działka ewidencyjna oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 42/6 o powierzchni
1175 m2 położonej przy ulicy Krzysztofa Komedy 31b w obrębie ewidencyjnym numer
16 miasta Darłowa. Teren, na którym położona jest zbywana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: oznaczony jest symbolem 46 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Przy granicy zbywanej nieruchomości ułożony jest kabel energetyczny oznaczony w ewidencji symbolem eNc.

Na zbywanej nieruchomości zostanie ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie lokalizacji i dostępu, na rzecz Gminy Miasto Darłowo, do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Cena wywoławcza nieruchomości             -   65.000,00 złotych

Ustanowione wadium                                -    3.500,00 złotych

Postąpienie wynosi nie mniej niż            -       650,00 złotych

3)                 o godz. 12:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, którą stanowi działka ewidencyjna oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 42/7 o powierzchni
1022 m2 położonej przy ulicy Krzysztofa Komedy 31c w obrębie ewidencyjnym numer
16 miasta Darłowa. Teren, na którym położona jest zbywana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: oznaczony jest symbolem 46 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Część działki znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu - strefa WIII ochrony archeologicznej. Przy granicy zbywanej nieruchomości ułożony jest kabel energetyczny oznaczony w ewidencji symbolem eNc.
Na zbywanej nieruchomości zostanie ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie eksploatacji i dostępu, na rzecz Gminy Miasto Darłowo, do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Cena wywoławcza nieruchomości             -   60.000,00 złotych

Ustanowione wadium                                -    3.000,00 złotych

Postąpienie wynosi nie mniej niż            -       600,00 złotych

Zbywane nieruchomości:

1)   podlegają sprzedaży za pieniądze, a do wylicytowanej ceny sprzedaży, na podstawie ustawy
z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1221 z późn. zm.), będzie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23% - warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata kwoty brutto, osiągniętej w przetargu, w całości przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego prawo własności;

2)   położone są w granicach strefy nadgranicznej;

3)   podlegają wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1161),
a w ewidencji gruntów wszystkie oznaczone są jako użytki rolne R IVb;

4)                 są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich, w tym hipotek przymusowych;

5)                 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych mają urządzoną księgę wieczystą o numerze KO1K/00043685/2;

6)                 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Chopina, poprzez utwardzoną płytami betonowymi ulicę Krzysztofa Komedy.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo
w nabyciu zbywanych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.), upłynął w dniu 19 czerwca 2018 roku.

Pierwsze przetargi odbyły się dnia 31 lipca 2018 roku.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, zaś cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.   

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium, wniesionego
w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP SA
o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej
14 listopada 2018 r., co jest warunkiem uznania, że została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer porządkowy lub geodezyjny nieruchomości wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.

Wadium, wpłacone przez ustalonego w przetargu nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia poszczególnego przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

            Wyłoniony w przetargu Nabywca:

- ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem i zagospodarowaniem nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe,

- we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wymagane prawem zgody i zezwolenia
związane z zagospodarowaniem nabytej nieruchomości, oraz dokona wskazania punktów granicznych,

- we własnym zakresie i na własny koszt urządzi wjazd na nabytą nieruchomość zachowując normy i przepisy prawne,

- uporządkuje i wyrówna powierzchnię zakupionej nieruchomości, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne. W przypadku gdy nieruchomość jest porośnięta roślinnością (drzewa, krzewy), której usunięcie będzie niezbędne w celu zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Nabywca nieruchomości wykona wycinkę, we własnym zakresie i na własny koszt, poprzedzając ją uzgodnieniami z inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Organizator przetargów, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.), w terminie 21 dni od dnia ich rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

                        Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" i „www.darlowo.pl" w zakładce „przetargi", zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie oraz są do wglądu w pokoju numer 27.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim w Darłowie lub pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 26, wewnętrzny 207.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

                                                                                      

 

                                                                                             Załącznik nr 2 do zarządzenia nr GG.0050.2088.2018

                                                                                            Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 15 października 2018 roku

WARUNKI  PRZETARGÓW  USTNYCH  NIEOGRANICZONYCH

I. Warunki sprzedaży prawa własności  nieruchomości:

1.                  Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich w tym hipotek przymusowych.

2.                  Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte
w zbywanych nieruchomościach.

3.                  Z dniem podpisania umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytą nieruchomością.

4.                  Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów sprzedaży, w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca nieruchomości.

5.                  W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości, ustaleni nabywcy wykonają to we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 roku, poz.1221 z późn. zm.), do wylicytowanych w przetargach cen sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT obowiązujący na dzień sprzedaży, który w dniu ogłaszania przetargów wynosi 23%.

7. Osobom, które wpłaciły wadium spełniając tym warunek dopuszczenia do przetargów, w przypadku ich odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

8. Planuje się, że umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadkach szczególnych termin ten, za zgodą Organizatora przetargu może zostać wydłużony.

II. Warunki uczestnictwa w przetargach:

1.                  Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1061 z późn.zm.).

2.                  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie, prowadzone przez PKO BP S.A. o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 14 listopada 2018 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer porządkowy lub numer geodezyjny wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.  

3.                  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.                  Uczestnicy przetargów zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Cena zaoferowana przez uczestnika przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

7. Po trzecim wywołaniu, przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.            

8.                  Nieruchomości podlegają sprzedaży za pieniądze. Warunkiem nabycia jest wpłata wylicytowanej ceny brutto przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, zaś wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia, lub odwołania, lub unieważnienia, bądź zakończenia wynikiem negatywnym.

9. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Uczestnicy przetargów, przed ich rozpoczęciem, zobowiązani będą do przedłożenia komisji przetargowej (odpowiednio):

- dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty
i miejsca urodzenia (dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników);

- pisemnego pełnomocnictwa, z notarialnie potwierdzonym podpisem, osoby upoważniającej (dotyczy pełnomocników);

- wyciąg z odpowiedniego aktualnego rejestru lub ewidencji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzony za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej; 

- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanego nie wcześniej niż
3 miesiące przed otwarciem przetargu, (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru);

- aktualnego odpisu lub wyciągu z odpowiedniego rejestru, lecz wydanego nie wcześniej niż
3 miesiące przed otwarciem przetargu, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej, w tym cudzoziemiec;

- pisemnej zgody współmałżonka, z potwierdzonym notarialnie podpisem, na zakup nieruchomości do wspólnego majątku (w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków);

- oryginału uchwały/protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażającej/go zgodę na nabycie licytowanej nieruchomości (dotyczy Spółek handlowych).

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargów, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej