Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Baner imprezy


linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Łososiowej

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-11-28 08:00:00

 

 

 Burmistrz  Miasta  Darłowo ogłasza 

pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowa

 

w dniu 28 listopada 2018 roku:

1.                  godz. 8:00 - położonej przy ul. Łososiowej 19, oznaczonej numerem geodezyjnym 380,
o powierzchni 454 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości          -                  132.000,00 zł

Ustanowione wadium                                            -                  6.600,00 zł

Postąpienie wynosi nie mniej niż          -                     1.320,00 zł

Teren, na którym położona jest zbywana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolami: MNU.4 przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkalno-usługowa -szeregowa, KDD.4 przeznaczenie teren: teren drogi publicznej - ulice dojazdowe.

Przy granicy nieruchomości znajduje się sieć gazowa oznaczona symbolem gs160c.

 

2.                  godz. 9:30 - położonej przy ul. Łososiowej 17, oznaczonej numerem geodezyjnym 379,
o powierzchni 296 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości          -                  90.000,00 zł

Ustanowione wadium                                            -               4.500,00 zł

Postąpienie wynosi nie mniej niż          -                    900,00 zł

 

3.                  godz. 11:00 - położonej przy ul. Łososiowej 15, oznaczonej numerem geodezyjnym 378,
o powierzchni 289 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości          -                  85.000,00 zł

Ustanowione wadium                                            -               4.300,00 zł

Postąpienie wynosi nie mniej niż          -                    850,00 zł

 

4.                  godz. 12:30 - położonej przy ul. Łososiowej 13, oznaczonej numerem geodezyjnym 377,
o powierzchni 282 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości          -                  83.000,00 zł

Ustanowione wadium                                            -               4.200,00 zł

Postąpienie wynosi nie mniej niż          -                    900,00 zł

 

w dniu 29 listopada 2018 roku:

1.                   godz. 8:00 - położonej przy ul. Łososiowej 11, oznaczonej numerem geodezyjnym 376,
o powierzchni 276 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości          -                  82.000,00 zł

Ustanowione wadium                                            -               4.100,00 zł

Postąpienie wynosi nie mniej niż          -                    820,00 zł

 

2.                  o godz. 9:30 - położonej przy ul. Łososiowej 9, oznaczonej numerem geodezyjnym 375,
o powierzchni 270 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości          -                  79.000,00 zł

Ustanowione wadium                                            -               4.000,00 zł

Postąpienie wynosi nie mniej niż          -                    900,00 zł

 

3.                  o godz. 11:00 - położonej przy ul. Łososiowej 7, oznaczonej numerem geodezyjnym 374,
o powierzchni 267 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości          -                  78.000,00 zł

Ustanowione wadium                                            -               3.900,00 zł

Postąpienie wynosi nie mniej niż          -                    780,00 zł

Powyższe nieruchomości położone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenie oznaczonym symbolem MNU.4 o przeznaczeniu: zabudowa mieszkalno-usługowa - szeregowa.

Wszystkie posiadają księgę wieczystą o numerze: KO1K/00030062/5, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Zbywane nieruchomości:

1)   podlegają sprzedaży za pieniądze, a do wylicytowanych cen sprzedaży, na podstawie ustawy
z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 z późn. zm.), będzie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23%. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu z podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo w całości przed dniem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;

2)                 podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej - podstawa prawna ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1161), w ewidencji gruntów oznaczone są jako użytki gruntowe ŁIV (łąki trwałe);

3)   położone są w granicach strefy nadgranicznej;

4)   położone są w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;

5)   stanowią własność Gminy Miasto Darłowo i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 380 - sieci gazowej;

6)                 posiadają dostęp do drogi publicznej, którą jest ul. Łososiowa;

7)   położone są w granicach administracyjnych portu morskiego.

Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich (Dz.U. 2017, poz.1933) przeniesienie prawa własności wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej.
W związku z powyższym z nabywcą zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży,
w formie aktu notarialnego, w terminie około jednego miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a dopiero po uzyskaniu ww. zgody nastąpi przeniesienie prawa własności.

Z uwagi na to, że zbywane nieruchomości położone są w granicach portu morskiego przeniesienie prawa własności będzie poprzedzone zastosowaniem procedury pierwokupu,
z którego mają prawo skorzystać podmioty wymienione w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

W przypadku nie uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na sprzedaż lub skorzystania z prawa pierwokupu przez podmioty upoważnione, ustalenia protokołu z przetargu staną się niewiążące, a wpłacone wadium będzie podlegało zwrotowi w terminie 7 dni od dnia, w którym negatywna decyzja Ministra Skarbu Państwa stanie się ostateczna.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo
w nabyciu zbywanych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), upłynął w dniu
18 października 2018 roku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zbywanych nieruchomości, został zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/282/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 marca 2017 roku i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, pod pozycją 2271 z dnia 13 maja 2017 roku.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, zaś cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 19 listopada 2018 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer geodezyjny i porządkowy nieruchomości wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.

Wadium, wpłacone przez ustalonego w przetargu nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

            Wyłoniony w przetargu Nabywca:

- ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem i zagospodarowaniem nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe,

- we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wymagane prawem zgody i zezwolenia związane z zagospodarowaniem nabytej nieruchomości, oraz dokona wskazania punktów granicznych,

- w przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanej nieruchomości, ustalony nabywca wykona to we własnym zakresie i na własny koszt.

- we własnym zakresie i na własny koszt urządzi wjazd na nabytą nieruchomość zachowując normy i przepisy prawne,

- uporządkuje i wyrówna powierzchnię zakupionej nieruchomości, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne. W przypadku gdy nieruchomość jest porośnięta roślinnością (drzewa, krzewy), której usunięcie będzie niezbędne w celu jej zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Nabywca nieruchomości wykona wycinkę, we własnym zakresie i na własny koszt, poprzedzając ją uzgodnieniami z inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Darłowie,

Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" i w zakładce „przetargi", są do wglądu w pokoju numer 27 i zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie, w dniu ukazania się ogłoszenia w prasie. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 lub pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 26, wewnętrzny 207.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Załącznik nr 2 do zarządzenia nr GG.0050.2101.2018

                                                                                              Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 25 października 2018 roku

WARUNKI  PRZETARGU  USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  

I. Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości:

1.                  Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca nieruchomości.

2.                  Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte w zbywanych nieruchomościach.

3. Osobom, które wpłaciły wadium spełniając tym warunek dopuszczenia do przetargu,
w przypadku jego odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

4. Z dniem podpisania umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nabytą nieruchomością.

5. Z uwagi na to, że nieruchomości usytuowane są w granicach Portu Morskiego, to w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich, z osobą która wygra poszczególny przetarg zostanie zawarta notarialna umowa przedwstępna. Zobowiązanie Gminy Miasto Darłowo do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości, uzależnione jest od ziszczenia się następujących warunków:

5.1.Uzyskania zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa, udzielonej w drodze ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej,

5.2.Odstąpienia od prawa pierwokupu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską oraz Skarbu Państwa, przez złożenie oświadczenia w terminie 6 miesięcy od otrzymania od notariusza wypisu aktu notarialnego. Termin 6 miesięcy dotyczy łącznie obu uprawnionych podmiotów.

6.    Wszczęcie postępowania o wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 5 następuje na wniosek podmiotu, który zamierza rozporządzić nieruchomością w zakresie posiadanego prawa.
Z osobą, która wygra poszczególny przetarg w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zostanie zawarta umowa przedwstępna, w formie aktu notarialnego.

7.    Po otrzymaniu prawomocnej decyzji administracyjnej ministra właściwego ds. Skarbu Państwa wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości, która zostanie przekazana podmiotowi zarządzającemu portem lub przystanią morską tj. Zarządowi Portu Morskiego w Darłowie oraz Skarbowi Państwa, celem uzyskania oświadczenia w terminie 6 miesięcy od daty jej doręczenia o odstąpieniu od prawa pierwokupu nabycia poszczególnych nieruchomości. Po uzyskaniu niniejszego oświadczenia, z osobą która wygrała przetarg w ciągu 30 dni zostanie zawarta umowa przyrzeczona, w formie aktu notarialnego.

 

II. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.                  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie, prowadzone przez PKO BP o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu przetargu, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer geodezyjny i porządkowy nieruchomości wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.

2.                  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3.                  Uczestnicy przetargów zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Cena zaoferowana przez uczestnika przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

7. Po trzecim wywołaniu, przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.            

8.                  Nieruchomość podlega sprzedaży za pieniądze. Warunkiem nabycia jest wpłata wylicytowanej ceny brutto przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, zaś wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia, lub odwołania, lub unieważnienia, bądź zakończenia wynikiem negatywnym.

9. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Uczestnicy przetargu, przed jego rozpoczęciem, zobowiązani będą (odpowiednio) do przedłożenia komisji przetargowej:

- dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty
i miejsca urodzenia (dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników);

- pisemnego pełnomocnictwa, z notarialnie potwierdzonym podpisem, osoby upoważniającej (dotyczy pełnomocników),

- wyciągu z odpowiedniego aktualnego rejestru lub ewidencji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzony za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej; 

- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanego nie wcześniej niż
3 miesiące przed otwarciem przetargu (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru);

- aktualnego odpisu lub wyciągu z odpowiedniego rejestru, lecz wydanego nie wcześniej niż
3 miesiące przed otwarciem przetargu, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej, w tym cudzoziemiec;

- pisemnej zgody współmałżonka, z potwierdzonym notarialnie podpisem, na zakup nieruchomości do wspólnego majątku (w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego
z małżonków);

- oryginału uchwały/protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażającej/cego zgodę na nabycie licytowanej nieruchomości (dotyczy Spółek handlowych).

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490).

 

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej