Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

ogłasza przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na lat 99

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: oddanie w użytkowanie

Tryb: nieograniczony

Termin: 2019-11-28 08:00:00

 

 

 Burmistrz Miasta Darłowo

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste na lat 99 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Darłowie przy ulicy generała Józefa Sowińskiego

 

27 listopada 2019 roku

 

1.                  O godzinie 8:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/26, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

2.                  O godzinie 9:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/27, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

3.                  O godzinie 10:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/28, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

4.                  O godzinie 11:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/29, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

5.                  O godzinie 12:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/30, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

6.                  O godzinie 13:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/31, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

7.                  O godzinie 14:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/32, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

 

28    listopada 2019 roku

 

1.                  O godzinie 8:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/33, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

2.                  O godzinie 9:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/34, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

3.                  O godzinie 10:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/35, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

4.                  O godzinie 11:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/36, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

5.                  O godzinie 12:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/37, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

6.                  O godzinie 13:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/38, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

7.                  O godzinie 14:00, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/39, o powierzchni 21 m2 (0,0021 ha),

Cena wywoławcza               -  10.100,00 zł.

Wadium                               -       600,00 zł.

Postąpienie - nie mniej niż  -       110,00 zł.

 

1.    Oddawane w użytkowanie wieczyste nieruchomości podlegają zbyciu za pieniądze. Warunkiem nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będzie wpłata, przed zawarciem aktu notarialnego, pierwszej opłaty rocznej wynoszącej 15% wylicytowanej ceny gruntu osiągniętej w przetargu, do której zastanie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego należny podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23%. Przez okres trwania użytkowania wieczystego, nabywcy zobowiązani będą w terminie
do 31 marca każdego roku, wnosić opłaty roczne wynoszące 1% ceny gruntu osiągniętej
w przetargu, do których doliczany będzie należny podatek VAT wg stawki, określanej ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Wysokość ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

2.    Ustaleni użytkownicy wieczyści w notarialnej umowie zbycia nieruchomości zobowiązani będą do wybudowania w ciągu roku, licząc od daty zawarcia aktu notarialnego, fundamentów oraz do wybudowania w ciągu trzech lat budynków garażowych w stanie surowym zamkniętym.

3.    Zbywane nieruchomości mają dostęp do drogi publicznej ul. generała Józefa Sowińskiego poprzez działkę gruntu numer 222/53 oraz do Aleje Wojska Polskiego przez działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi 222/53 i 44/5 w obrębie 11 miasta Darłowo.

4.    Dla zbywanych nieruchomości, w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych
 w Koszalinie, prowadzona jest księga wieczysta o numerze KO1K/00026606/0.

5.    W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dla jednostki strukturalnej
A-Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo, zatwierdzonym uchwałą
Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 6 lutego 2007 roku i opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2007 roku, Nr 39 pod pozycją 560, zbywane nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem 44KS, a każda z nich przeznaczona jest pod zabudowę boksem garażowym.

6.    Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich,
w tym hipotek przymusowych.

7.    Ustaleni w przetargu użytkownicy wieczyści we własnym zakresie uzyskają i poniosą wszelkie koszty związane z:
- nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- wskazaniem punktów granicznych,

- uzyskaniem wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z zagospodarowaniem przedmiotowej nieruchomości.

8.    Nieruchomości podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej, na podstawie ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U. z 2017 roku, poz.1161), w ewidencji gruntów oznaczone są jako: użytek gruntowy ,,R" o klasie bonitacyjnej IIIb.

9.    Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz.2204 z późn.zm.), upłynął 5 lipca 2019 roku.

10.               Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, zaś cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 2278). Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.

11.              Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium, w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP nr 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411 najpóźniej do dnia 18 listopada 2019 roku (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

12.              Wadium, wpłacone przez ustalonego w przetargu użytkownika wieczystego, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargów. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy nabycia, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.        

13.              Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9.

14.              Organizator przetargów, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami, w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę użytkowania wieczystego o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15.              Wyłoniony w przetargu Użytkownik wieczysty, uporządkuje i wyrówna powierzchnię nabytej nieruchomości, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne. W przypadku gdy nieruchomość jest porośnięta roślinnością (drzewa, krzewy), której usunięcie będzie niezbędne w celu jej zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Użytkownik wieczysty nieruchomości wykona wycinkę, we własnym zakresie i na własny koszt, poprzedzając ją uzgodnieniami z inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

16.              Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" i „www.darlowo.pl" w zakładce „przetargi", są do wglądu w pokoju numer 27 oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 26, wewnętrzny 208.

17.              Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej