Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: ograniczony

Termin: 2019-12-10 11:00:00

 

Ogłoszenie

                                                      Burmistrza Miasta Darłowo

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza na dzień  10 grudnia 2019 roku pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie numerem 60/46 o powierzchni 0,0042 ha , położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0002 Miasta Darłowo.

 

Cena wywoławcza netto wynosi-  30.000,00 zł

Wadium-  3.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie pokój numer 22 , o godzinie 11.00.

 

 

Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 z późń. zm.).

Wyżej wymieniona działka gruntu stanowi część nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej numer KO1K/00027026/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B- Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo ( Uchwała Nr IV/32/07 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 06 lutego 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B-Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo), zbywana działka gruntu położona jest na terenie oznaczonym symbolem 10. 2 MN,U z przeznaczeniem : zabudowa budynkami rekreacji indywidualnej.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sławnie działka gruntu numer 60/46 , położona w obrębie ewidencyjnym numer 0002 Miasta Darłowo wpisana jest jako użytek: „Bp” oraz znajdują się na niej : część sieci wodnej ( wo) oraz sieci kanalizacji (ks) , które wychodzą z budynku położonego przy ulicy Aleja Parkowa numer 11.

Zbywana działka gruntu wolna jest od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich w tym hipotek przymusowych, natomiast jest przedmiotem dzierżawy na czas określony tj. od 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku z właścicielem nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ulicy Aleja Parkowa 11.

Formę przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, przyjęto z uwagi na fakt, iż zbywana działka gruntu nie stanowi samodzielnej działki budowlanej , przylega do więcej niż jednej nieruchomości, a o jej nabycie wystąpiło trzech właścicieli nieruchomości przyległych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zbywanej działki gruntu na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.  z 2018 roku, poz.2204 z późń. zm.), upłynął w dniu 6 listopada 2019 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w pieniądzu , które musi wpłynąć do dnia  5 grudnia 2019  roku na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie w PKO Bank Polski S.A. numer 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411, oraz zgłoszenie na piśmie do dnia   5 grudnia 2019 roku osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu, które należy przedłożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie w Biurze Obsługi Interesanta.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Warunki pierwszego przetargu ustnego ograniczonego:

 

I.Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości :

 

1.      Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte w zbywanej nieruchomości.

2.      W przypadku, gdy nabywcą zbywanej nieruchomości zostanie właściciel nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka gruntu numer 60/45 obręb ewidencyjny numer 0002 Miasta Darłowo lub właściciel nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka gruntu numer 69 obręb ewidencyjny numer 0002 Miasta Darłowo :

a)       zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie dostępu ( dojścia i wejścia) do budynku położonego w Darłowie przy ulicy Aleja Parkowa 11 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu numer 68 obręb ewidencyjny numer 0002 Miasta Darłowo. Przedmiotem tej służebności jest pas o szerokości 1,6 metra, a przebieg służebności stanowić będzie załącznik do protokołu z przeprowadzonego przetargu.

b)      zostanie ustanowiona służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, położonej w Darłowie przy ulicy Aleja Parkowa 11, oznaczonej jako działka gruntu numer 68 obręb ewidencyjny numer 0002 Miasta Darłowo , a służebność ta polegać będzie na prawie lokalizacji i dostępu do sieci wodnej (wo) i kanalizacyjnej (ks) wychodzących z budynku położonego na działce gruntu numer 68 obręb ewidencyjny numer 0002.

 

3.      Z dniem podpisania umowy sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z jej nabyciem.

4.      Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi w całości nabywca .

5.      W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanej nieruchomości, ustalony nabywca wykona to we własnym zakresie i na własny koszt.

6.      W przypadku gdy nieruchomość porośnięta jest roślinnością ( drzewa, krzewy), której usunięcie będzie niezbędne w celu zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Nabywca tej nieruchomości wykona wycinkę, we własnym zakresie i na własny koszt, poprzedzając ją uzgodnieniami z inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

7.      Osobom, które wpłaciły wadia i złożyły pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu spełniając tym samym warunek dopuszczenia do przetargu, w przypadku ich odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

8.      Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata przed zawarciem aktu notarialnego ceny osiągniętej w przetargu wraz z podatkiem VAT, a wpłacone wadium przez ustalonego w przetargu nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

9.      Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości organizator przetargu, w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

10.  W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

11.  W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży  nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

12.  W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie osoba prawna ( dotyczy spółek

 handlowych), do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć w  oryginale    uchwałę  /  protokół     Walnego     Zgromadzenia    Wspólników    Spółki,  wyrażającej/cego zgodę na nabycie licytowanej nieruchomości.

13.  Planuje się , że umowa notarialna dotycząca zbycia nieruchomości zostanie zawarta w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadkach szczególnych terminy te, za zgodą Organizatora przetargów mogą zostać wydłużone.

 

 

II.Warunki uczestnictwa w przetargu:

 

1.      Uprawnieni do wzięcia udziału w przetargu na nabycie działki gruntu numer 60/46 o powierzchni 0,0042 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0002 Miasta Darłowo są :

a) właściciel przyległej nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu numer 60/45 o powierzchni 0,0194 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0002 Miasta Darłowo przy ulicy Aleja Parkowa 9a,

b) współwłaściciele przyległej nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu numer 68 o powierzchni 0,0084 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0002 Miasta Darłowo przy ulicy Aleja Parkowa 11,

c) właściciel przyległej nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu numer 69 o powierzchni 0,1355 ha  , położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0002 Miasta Darłowo.

 

2.      Uczestnicy przetargu, przed ich rozpoczęciem, zobowiązani będą do przedłożenia komisji przetargowej :

a)      do wglądu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia ( dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników),

b)      pisemnego pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby uprawnionej albo pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, na podstawie którego w imieniu i na rzecz osób uprawnionej w przetargu działać będzie pełnomocnik,

c)      aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanego nie wcześniej niż

3 miesiące przed otwarciem przetargu, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej, a podlegająca wpisom do rejestru, w tym cudzoziemiec,

d)     pisemnej zgody współmałżonka z potwierdzonym notarialnie podpisem,  w przypadku gdyby uprawnionym do wzięcia udziału w przetargu było małżeństwo , a tylko jedno z nich miałoby przystąpić do przetargu.

      

3.      Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykonuje komisja przetargowa, na podstawie przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

4.      Przetarg może się odbyć , chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

5.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6.      Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

7.      Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

8.      Po    ustaniu    zgłaszania   postąpień   Przewodniczący   Komisji   Przetargowej   wywoła trzykrotnie ostatnią, najwyższą  cenę, po  czym  zamknie przetarg, a następnie ogłosi imię nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała.

9.      Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, a w przypadku równej liczby głosów zdecyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej. Rozstrzygnięcia nie dotyczą ustalonej w wyniku licytacji ceny części nieruchomości.

10.  Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządzi protokół z przeprowadzonego przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla organizatora przetargu, a pozostałe dwa odpowiednio dla Kancelarii Notarialnej i osoby ustalonej jako nabywca działki gruntu. Protokół ten stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

11.  Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi, w terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

( Podstawa prawna:  art.40 ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości).

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.darlowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Ogłoszenie o przetargu jest do wglądu w siedzibie tut. Urzędu  Miejskiego w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania ( pokój numer 26-27) oraz na tablicy ogłoszeń od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 26-27 lub pod numerem telefonu 94 314  22-23 do 26  wew.  242.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

PCz

 

 

 

 

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej