Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem 91/9, obręb 9

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2020-03-04 09:00:00

 

 

                                                                             Załącznik nr 1 do zarządzenia nr GG.0050.398.2020

                                                                               Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 28 stycznia 2020 roku

 Burmistrz  Miasta  Darłowo

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

w dniu 4 marca 2020 roku o godzinie 9:00 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 9 miasta Darłowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 91/9, o powierzchni 2510 m2.

                    Cena wywoławcza nieruchomości               -           200 000,00 zł

                    Ustanowione wadium                                   -       10 000,00 zł

                    Postąpienie wynosi nie mniej niż              -              2 000,00 zł

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KO1K/00027888/7.

Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jako: użytek gruntowy „RIVa".

Teren, na którym położona jest nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 39 P,S o przeznaczeniu: zabudowa produkcyjno- magazynowa.

Zbywana nieruchomość:

1)   podlega sprzedaży za pieniądze, a do wylicytowanej ceny sprzedaży, na podstawie ustawy
z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, będzie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23% - warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata kwoty brutto, osiągniętej w przetargu, w całości przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego prawo własności,

2)   położona jest w granicach strefy nadgranicznej,

3)   jest wolna od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich, w tym hipotek przymusowych.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, którą jest ul. Józefa Chłopickiego, poprzez działkę numer 91/7, obręb 9.

                        Na terenie nieruchomości przechodzi część sieci energetycznej; kanalizacyjnej - w związku z tym, zostanie ustanowiona służebność przesyłu.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2020 roku, poz. 65), upłynął w dniu 27 stycznia 2020 roku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, został zatwierdzony uchwałą nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 6 lutego 2007 roku i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 39, pod pozycją 560 z dnia 26 marca 2007 roku.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9.

Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, zaś cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium, w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411 najpóźniej do dnia 25 lutego 2020 roku (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Wadium, wpłacone przez ustalonego w przetargu nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

            Wyłoniony w przetargu Nabywca:

- we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wymagane prawem zgody i zezwolenia związane z zagospodarowaniem nabytej nieruchomości, oraz dokona wskazania punktów granicznych,

- we własnym zakresie i na własny koszt urządzi wjazd na nabytą nieruchomość zachowując normy i przepisy prawne,

- uporządkuje i wyrówna powierzchnię zakupionej nieruchomości, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne. W przypadku gdy nieruchomość jest porośnięta roślinnością (drzewa, krzewy), której usunięcie będzie niezbędne w celu jej zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Nabywca nieruchomości wykona wycinkę, we własnym zakresie i na własny koszt, poprzedzając ją uzgodnieniami z inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Organizator przetargu, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami, w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,
a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem i warunkami przetargu.

Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Darłowie: „www.darlowo.pl": w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza"; w zakładce „przetargi"; są do wglądu w pokoju numer 27 i zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie, w dniu ukazania się ogłoszenia w prasie. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 lub pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 26, wewnętrzny 208.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuje się, że:

1.Administratorem  Pani/Pana  danych  jest  Gmina  Miasto  Darłowo  reprezentowana  przez  Burmistrza  Miasta  Darłowo -Urząd  Miejski  ul.  Plac Tadeusza Kościuszki 9,

e-mail: poczta@darlowo.pl.

2.W Urzędzie Miejskim w Darłowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt: Urząd Miejski, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9, e-mail: iod@darlowo.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 RODO w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

4.W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Szczegółowych informacji może udzielić urzędnik zajmujący się Pani/Pana sprawą.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6.Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.

7.Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

9.W Urzędzie Miejskim w Darłowie nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Załącznik nr 2 do zarządzenia nr GG.0050.398.2020

                                                                                                         Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 28 stycznia 2020 roku

WARUNKI  PRZETARGU  USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  

I. Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości:

1.                  Opłaty notarialne, sądowe i należności publicznoprawne związane z zawarciem umowy sprzedaży,
w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca nieruchomości.

2.                  Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte w zbywanej nieruchomości.

3. Osobom, które wpłaciły wadium spełniając tym warunek dopuszczenia do przetargu, w przypadku jego odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

4. Z dniem podpisania umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nabytą nieruchomością.

5. Planuje się, że umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadkach szczególnych termin ten, za zgodą Organizatora przetargu może zostać wydłużony.

II. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.                  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

2.                  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie, prowadzone przez PKO BP: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 25 lutego 2020 roku (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

3.                  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.                  Uczestnicy przetargów zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Cena zaoferowana przez uczestnika przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

7. Po trzecim wywołaniu, przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.            

8. Uczestnicy przetargu, przed jego rozpoczęciem, zobowiązani będą do przedłożenia komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie w przypadku reprezentowania osoby fizycznej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

- w przypadku spółek cywilnych - dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników - uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

- w przypadku osób prawnych - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego - dodatkowo przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

 

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1490).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej