Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Projekt plaża 2017
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Karta dużej rodziny

W dniu 22 grudnia 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny (Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny Dz. U. poz. 1863). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem art. 35, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015r.

 

Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w w/w ustawie lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. 

 

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic /rodzice/ - przez którego rozumie się także rodzica /rodziców/ zastępczych lub osobę /osoby/ prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm./.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic /rodzice/ lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  - szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  - szkole wyższej do kończ roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w rat. 10 ust. 4 pkt 4;
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu,
 2. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunki do co najmniej trojga dzieci;
 3. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 4. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 5. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 6. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 7. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 8. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Karta wydana na poprzednich przepisach uprawnia - i po wprowadzenia ustawy dalej będzie uprawniać - do zniżek nie tylko w instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają podpisane umowy z ministrem pracy lub wojewodami. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających znajduje się na stronach internetowych MPiPS. Podmioty, które przyznają zniżki, mają prawo posługiwać się w materiałach reklamowych oraz informacyjnych znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Dzięki karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymają m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców; darmowe wstępy do parków narodowych.

 

Gdzie należy składać wnioski:

W formie papierowej w Urzędzie Miejski w Darłowie, Plac Kościuszki 9 lub w formie elektronicznej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie elektronicznej do wniosku dołącza się zeskanowane dokumenty.

 

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informacjęna temat Karty Dużej Rodziny;
 • otrzymać wnioseko przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
 • złożyć wnioseko przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Darłowie Plac Kościuszki 9, do pracowników Referatu Oświaty i Spraw Społecznych,  pokój nr 1.

 

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 94 314 22 23 wew. 234.

 

Dotychczasowe przepisy w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zostały uchylone na podstawie:

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1956),
 • uchwały nr 266 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r., poz. 1222).

 

Do pobrania:

 

Oferta partnerów - www.rodzina.gov.pl

 

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

 

Zobacz nas na Facebook'u