Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Karta dużej rodziny

 

W dniu 24 lipca 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustaw1) z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianę niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, w ramach której nowelizowana jest między innymi ustawa z dnia 5 grudnia  2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późniejszymi zmianami)

 

Przypominamy, że Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w w/w ustawie lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. 

 

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic /rodzice/ - przez którego rozumie się także rodzica /rodziców/ zastępczych lub osobę /osoby/ prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2016 r. poz. 575/

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic /rodzice/ lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
  - szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  - szkole wyższej do kończ roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w rat. 10 ust. 4 pkt 4;
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu,
 2. w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunki do co najmniej trojga dzieci;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole - lub szkole wyższej oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

7.      w przypadku cudzoziemców - dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się dodatkowo oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: dokument tożsamości członka rodziny wielodzietnej lub akt urodzenia (w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia), akt małżeństwa (w przypadku małżonka rodzica);

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Burmistrza Miasta Darłowo informacji niezbędnych do ustalenia prawa do Karty, z przyczyn nieleżących po stronie Burmistrza Miasta Darłowo, Burmistrz wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Podmioty, które przyznają zniżki, mają prawo posługiwać się w materiałach reklamowych oraz informacyjnych znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Gdzie należy składać wnioski:

W formie papierowej w Urzędzie Miejski w Darłowie, Plac Kościuszki 9 lub w formie elektronicznej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie elektronicznej do wniosku dołącza się zeskanowane dokumenty.

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informacjęna temat Karty Dużej Rodziny;
 • otrzymać wnioseko przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
 • złożyć wnioseko przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Darłowie Plac Kościuszki 9, do pracowników Referatu Oświaty i Spraw Społecznych,  pokój nr 1.

 

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 94 314 22 23 wew. 234.

 

Do pobrania:

 

www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

 

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
 5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się