Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Informacja o stawkach czynszu za bezprzetargowe wydzierżawianie lub wynajem nieruchomości gruntowych

 

Zarządzenie Nr.969.2017

                                               Burmistrza Miasta Darłowo

                                               z dnia 28 grudnia 2017 r

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za bezprzetargowe wydzierżawianie lub wynajem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Darłowo.

 

Na podstawie: art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U,  z 2017 r., poz.1875), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 kwietnia 2008r. Nr XV/187/08 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów z późn. zm., zarządzam co następuje :

 

 

§1. 1. Miesięczne stawki czynszu za grunty wynajmowane lub wydzierżawione       na niżej wymienione cele wynoszą:

1) przemysłowe, składowe, przy hurtowniach, place budowy

- do pow. 100 m2                                                                 1,00 zł/m2

- od  powierzchni 101 m2 do 1000 m2                                      0,50 zł/m2

- każdy następny, powyżej 1.000 m2                               0,30 zł/m2                 

2) pod parkingi:

a) przy prowadzonej działalności                                     3,00 zł/m2

b) grunt pod parkingi na potrzeby własne                     1,50 zł/m2

c) na rzecz wspólnot mieszkaniowych                          1,50 zł/m2

3) grunt pod garażami, komórkami, magazynami                    1,50 zł/m2

4) pod ogrodzenia, dojazdy, wjazdy, dojścia do obiektów      1,00 zł/m2

5) grunt pod lokalizację śmietników, innych pojemników

 i segregatorów                                                                               1,00 zł/m2

6) pod schody i wiatrołapy                                                            4,00 zł/m2

7) pod stacje transformatorowe, redukcyjne,

redukcyjno-pomiarowe, telefoniczne, wymiennikownie, itp. 1,50 zł/m2

 

2. Miesięczne stawki czynszu za grunty wynajmowane lub wydzierżawione na cele reklamowe wynoszą:

1) tablice informacyjne, kierunkowe, reklamy, stoiska wystawiennicze, potykacze itp.                                                                         30,00 zł / m2 powierzchni reklamowej

Jeżeli tablica jest dwustronna, powierzchnie po obu stronach są sumowane, a druga strona liczona jest jako każdy następny m2.

2) maszty - od jednego masztu                                                    30,00 zł

3) konstrukcje reklamowe, za 1m2 gruntu                                 10,00 zł

§2. Miesięczne stawki czynszu za grunty wynajmowane lub wydzierżawione pod punkty handlowe, usługowe, gastronomiczne ( lokalizacja czasowa: kioski, pawilony, kasety itp.) wynoszą:

1) sprzedaż art. spożywczych                                                 10,00 zł / m2     

2) sprzedaż artykułów spożywczo - przemysłowych        15,00 zł / m2     

3) sprzedaż artykułów przemysłowych + prasa                  20,00 zł / m2    

( kioski, punkty LOTTO)    

4) inny rodzaj handlu niż w pozycjach 1- 3

- do 10 mgruntu po                                                         17,00 zł / m2

- powyżej 10 m2, za każdy następny m2                         10,00 zł / m2

 

§3. Miesięczne stawki czynszu za wynajem lub dzierżawę nieruchomości, stosowane w sezonie letnim ( od 15 czerwca do 15 września )

1.    Za grunt związany z prowadzeniem działalności na nieruchomości własnej        np. wystawienie stolików, krzesełek, ustawienie stelaży z towarem itp.

I strefa ( Darłówko - tereny wzdłuż ulicy Kąpielowej, Władysława IV, Wschodniej, Zachodniej, Kotwicznej, Conrada )                       100,00 zł / m2 

II strefa ( pozostałe tereny Darłówka i Darłowo )              50,00 zł / m2.

2.    Za grunt pod ogródki piwne, handel,

ustawianie automatów do gier                                               200,00 zł / m2.

3.    Za grunty zielone użytkowane rekreacyjnie                                       0,50 zł / m2.

4.    W obiektach, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych,

stawka czynszu wzrasta o 20 % za cały okres dzierżawy ( dot. §2 i §3)

 

§4. Roczne stawki czynszu za grunty dzierżawione lub wynajmowane na niżej wymienione cele wynoszą :

1) na cele rekreacyjno - wypoczynkowe                             2,00 zł / m2

2) zieleńce                                                                                0,50 zł / m2

3) ogrody przydomowe                                                            1,00 zł / m 2

4) podwórka wewnętrzne                                                       2,00 zł / m2

5) pod ocieplenie budynków                                                 4,00 zł / m2   

 

§5. Grunt na imprezy rozrywkowe

1) lokalizacja namiotu cyrkowego                                                                                                                                    Darłówko                              400,00 zł za dzień

                                                      Darłowo                                300,00 zł za dzień                        

2) lokalizacja wesołego miasteczka                      60,00 - 100,00 zł za dzień

 

§6. Dzienne stawki czynszu stosowane w handlu okazjonalnym

( okresy przedświąteczne )

1)    sprzedaż choinek                                                                5,00 zł / m2

2)    sprzedaż fajerwerków                                                       10,00 zł / m2

3)    sprzedaż artykułów związanych z funkcją                      3,00 zł / m2

cmentarną (znicze, kwiaty itp.), jemioły

 

§7. Na doraźnie organizowane imprezy widowiskowe i przedsięwzięcia rozrywkowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne stawkę czynszu ustala się każdorazowo w drodze negocjacji.

 

§8. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może podjąć indywidualną decyzję o obniżeniu lub podwyższeniu stawek czynszu określonych w §2, 3, 4, 5 i 6 .

 

§9. Roczny czynsz dzierżawny za 1 ha gruntów komunalnych użytkowanych na cele rolne ustala się biorąc za podstawę średnią krajową cenę skupu 1 dt pszenicy, ogłoszoną przez Prezesa GUS w półroczu poprzedzającym zawarcie umowy dzierżawy, przyjmując:

1.    Dla gruntów ornych:

1)    klasa II     równowartość          6,13 dt

2)    klasa IIIa             -II-                   4,70 dt

3)    klasa IIIb             -II-                   4,29 dt

4)    klasa IVa             -II-                   3,47 dt

5)    klasa IVb             -II-                   2,65 dt

6)    klasa V                -II-                   0,82 dt

2.    Dla użytków zielonych:

1)    klasa II     równowartość          4,90 dt

2)    klasa III                -II-                   3,47 dt

3)    klasa IV               -III-                  1,84 dt

4)    klasa V                -II-                   0,61 dt.

 

§10. Roczny czynsz dzierżawny za grunty użytkowane jako:

1.    Ogrody warzywne, uprawy sadownicze itp. o powierzchni:

1)    do 200 m2                                   0,50 zł / m2

2)    od 201 do 1000 m2                   0,30 zł / m2

3)    powyżej 1001 m2                       0,20 zł / m2

2.    Działki hodowlane                            0,60 zł / m2

 

§11.1. W umowie dzierżawy czy najmu określa się cel na jaki grunt zostaje wydzierżawiony lub wynajęty.

2. Każdy rozpoczęty m2 gruntu uważa się za pełny.

3. Z chwilą zmiany sposobu korzystania z nieruchomości, może nastąpić odpowiednia zmiana wysokości czynszu, począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca.

§12. Stawki czynszu ustalone w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie             do umów zawieranych po jej wejściu w życie.

§13. Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, jeśli takim podlega.

§14. Za nieterminową opłatę należności z tyt. dzierżawy lub najmu naliczane będą odsetki ustawowe.                                         

§15.1. Jeżeli więcej niż jedna osoba ubiega się o dzierżawę lub najem tego samego gruntu, ustalenie osoby dzierżawcy czy najemcy następuje w drodze przetargu.

2     W przypadku przeprowadzenia przetargów na dzierżawę czy najem gruntów, stawki czynszu określone w niniejszym zarządzeniu stanowią najniższe stawki  wyjściowe do przetargu.

3.    W przypadku sezonowej umowy dzierżawy lub najmu , uzyskanej w drodze przetargu, niedotrzymanie terminu wydania gruntu po jej zakończeniu będzie skutkować obciążeniem stawką uzyskaną w przetargu.

 

§15. Czynsz płatny jest kwartalnie do 10 dnia miesiąca początkującego nowy kwartał, a za IV kwartał do 15 grudnia każdego roku lub w terminie ustalonym w umowie.

§16.1. W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Darłowo opłatę z tego tytułu, ustala się w wysokości dwukrotnej stawki czynszu określonej w zarządzeniu, odpowiednio do sposobu wykorzystania nieruchomości.

2.         Opłatę określoną w § 16 ust.1 pobiera się do czasu zawarcia stosownej umowy dzierżawy, bądź do czasu wydania nieruchomości Gminie Miastu Darłowo.

3.         W przypadku kontynuacji umowy dzierżawy lub najmu z dotychczasowym dzierżawcą lub najemcą w okresie od wygaśnięcia do zawarcia nowej umowy, opłata za bezumowne korzystanie pobierana jest w wysokości określonej w ostatnio obowiązującej umowie.

§17.1. Emeryci i renciści, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, mogą skorzystać z opłat obniżonych o 50% za grunt dzierżawiony czy wynajmowany, do powierzchni 0,20 ha włącznie, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

2.         Osoby bezrobotne oraz pozostające w trudnej sytuacji materialnej, korzystające z pomocy Opieki Społecznej, mogą być zwolnione z opłaty czynszu za grunt o powierzchni do 0,50 ha, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

§18. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta.

§19. Traci moc Zarządzenie Nr 0151/GG/1981/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 1 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty komunalne użytkowane rolniczo, na ogrody przydomowe, zieleń itp..

§20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz na stronie internetowej miasta Darłowo.

 

 

K. Sz.

Opublikowano: 2017-12-28

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej