Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Informacja Burmistrza Miasta Darłowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że stosownie do art. 71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 roku, poz.2147 z późń. zm.) opłatę roczną użytkownik wieczysty zobowiązany jest uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Burmistrz Miasta Darłowo, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później  niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, może ustalić inny termin zapłaty opłaty rocznej , nie przekraczający danego roku kalendarzowego.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo płatne są w kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie lub na konto w PKO Bank Polski S.A. nr 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387.

Zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym  rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego ( w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski"), na podstawie art.20 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ,właściwy  organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej,  jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele . Dochód miesięczny jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Druki wniosków są do pobrania w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Urzędu Miejskiego w Darłowie pokój nr 26-27. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

 

Szczegółowych informacji dotyczących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego można uzyskać w pokoju nr 26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie ( Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania) osobiście lub telefonicznie pod numerem 94 314 22-23 do 26 wew. 207 lub 242, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Arkadiusz Klimowicz

 

P. Cz.

Opublikowano: 2018-01-05

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej