Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Konkurs Darłowo-Ustka w Fotografii

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, adresowanym do amatorów i profesjonalistów- mieszkańców Ustki i Darłowa oraz członków stowarzyszeń fotograficznych mających siedziby w obydwu miastach.  Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Na Wasze prace czekamy do 30 października  2019 r. Szczegółowy regulamin konkursu zamieszczamy poniżej.

Regulamin konkursu fotograficznego „Darłowo i Ustka w fotografii"

I.  Organizatorzy konkursu

1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „DARŁOWO I USTKA W FOTOGRAFII", zwanego dalej „Konkursem" jest TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI DARŁOWSKIEJ i TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ USTKI zwanymi dalej „Organizatorem". Współorganizatorami są Darłowski Ośrodek Kultury im.  Leopolda Tyrmanda i Miejski Dom Kultury w Ustce. 

II.  Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów  miast Darłowa i Ustki oczami mieszkańców miast partnerskich. Tematyką prac dowolna, ale związana odpowiednio z Ustką lub Darłowem  

II.  Uczestnicy konkursu

Konkurs  "Darłowo i Ustka w fotografii" adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią,. Zasada konkursu  jest taka, że mieszkańcy Darłowa fotografują Ustkę, a mieszkańcy  Ustki wykonują fotografie Darłowa.

III.  Zgłaszanie prac

1.      Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres rzecznik@darlowo.pl

2.      Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku ma wynieść 1,2- 1,5Mb   (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze i  1 reportaż zawierający maksymalnie 5 zdjęć.

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

  • godło (pseudonim) adres e-mail, dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
  • numer telefonu,
  • tytuł fotografii,
  • plik JPG podpisany ma być tytułem fotografii oraz nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. latarnia - Kowalski1, kuter-Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
  • datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 1.01.2018

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 października   2019 r.

5. Technika dowolna.

6. Fotografie zgłaszane w Konkursie nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronach organizatora oraz innych publikacjach związanych z konkursem  i facebooku

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatorów

2. Jury dokona oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla każdego z miast.

4. Jury wybierze również zdjęcia na wystawę pokonkursową - o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.

7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach internetowych Darłowa i Ustki. 

8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej , która odbędzie się w  IV kwartale 2019 roku

V.    Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

za zajęcie I miejsca - kwota 900,00 zł oraz dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej

za zajęcie II miejsca - kwota 700,00 zł oraz dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej

za zajęcie III miejsca kwota 500,00 zł oraz - dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

3. Ponadto Jury konkursu może  przyznać  2 wyróżnienia  w kwocie po 200,00 złotych

VI.  Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Darłowie i Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda, Urzędu Miasta Ustka i Towarzystwa Przyjaciół Ustki I Miejskiego Domu Kultury w Ustce.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest „grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli Arkadiusz Klimowicz- Burmistrz Miasta Darłowa i Jacek Graczyk, Burmistrz Miasta Ustka.

L. Walkiewicz

Opublikowano: 2019-01-17

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej