Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Ferie 2018
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Zielone Darłowo - tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowo w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: roboty budowlane

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-01-18 10:30:00

 

 

 

Projekt nr POIS.02.05.00-00-0112/16 pn. „Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowa w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów.” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0112/16-00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferty - zał. Nr 2

Oświadczenie wykonawcy - zał. Nr 3

Wykaz robót - zał. nr 4

4.3.1. Mapy zasadnicze

4.3.2. Oświadczenia

4.3.2. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Darłowo

4.4.4. Informacje uzupełniające dotyczące kształtowania terenów zieleni

4.4.5. Ogólne inwentaryzacje wybranych terenów zieleni

4.5.1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

4.5.2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

4.5.3. Wniosek o uzgodnienie koncepcji

4.4.1. Koncepcja programowo - przestrzenna zagospodarowania terenu Parku Inkula

4.4.2. Koncepcja programowo - przestrzenna zagospodarowania terenu Parku Eryka

4.4.3. Koncepcja programowo - przestrzenna zagospodarowania terenu Parku Nadmorskiego

Mapa - Natura 2000

Program funkcjonalno - użytkowy

Pytania i odpowiedzi cz. 1

Zobacz nas na Facebook'u