Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

"Przebudowa targowiska miejskiego w Darłowie" realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: roboty budowlane

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-03-09 10:30:00

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Przebudowa Targowiska w Mieście Darłowo” mająca na celu stworzenie miejsca sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie, lepsze zintegrowanie producentów żywności, skrócenie łańcucha żywnościowego wraz z ułatwieniem dystrybucji i promocji produktów rolnych, poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Darłowie współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pomoc na operacje typu „Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00004-665171-UM1600006/17 z dnia 11 października 2017 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferty - zał. Nr 2

Oświadczenie wykonawcy - zał. Nr 3

Wykaz robót - zał. Nr 4

Program funkcjonalno - użytkowy

Pytania i odpowiedzi cz. 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert oraz terminu realizacji zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmian umowy

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zmian umowy

Zmiana projektu umowy

Zobacz nas na Facebook'u