Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-04-04 09:00:00

 

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż w dniu 4 kwietnia 2018 roku nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 7 miasta Darłowo:

1)      o godz. 9:00 - nieruchomości o łącznej powierzchni 3536 m2 (0,3536 ha), na którą składają się 2 działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 25/19 o powierzchni 1560 m2 (0,1560 ha) i 25/20 o powierzchni 1976 m2 (0,1976 ha), położonej przy ulicy Makowej 2 i Makowej 4. Teren, na którym położona jest zbywana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: oznaczony jest symbolem 42 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, pas gruntu o szerokości około 4 metrów sąsiadujący bezpośrednio z ulicą Sportową oznaczony jest symbolem 1KDZ z przeznaczeniem terenu jako projektowana ulica-klasy zbiorczej, pas gruntu o szerokości około 1,5 metra położony na terenie planowanego trójkąta widoczności ulicy Makowej oznaczony jest symbolem 19.2 KDD z przeznaczeniem terenu jako projektowana ulica-klasy dojazdowej.

Cena wywoławcza nieruchomości              - 190.000,00 złotych.

Ustanowione wadium                                     -      9.500,00 złotych.

Postąpienie wynosi nie mniej niż        -      1.900,00 złotych.

2)      o godz. 10:30 - nieruchomości, którą stanowi działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 25/18 o powierzchni 1787 m2 (0,1787 ha), położonej przy ulicy Makowej 6. Teren, na którym położona jest zbywana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem
42 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Cena wywoławcza nieruchomości              - 115.000,00 złotych.

Ustanowione wadium                                     -     6.000,00 złotych.

Postąpienie wynosi nie mniej niż        -     1.150,00 złotych.

3)      o godz. 12:00 - nieruchomości, którą stanowi działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 25/17 o powierzchni 1375 m2 (0,1375 ha), położonej przy ulicy Makowej 8. Teren, na którym położona jest zbywana nieruchomość
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem
42 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Cena wywoławcza nieruchomości              -    90.000,00 złotych.

Ustanowione wadium                                     -      4.500,00 złotych.

                       Postąpienie wynosi nie mniej niż        -         900,00 złotych.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium, wniesionego
w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP SA
o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłatę wadium należy dokonać 
z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej
28 marca 2018 r., co jest warunkiem uznania, że została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer/y porządkowy/we lub geodezyjny/e nieruchomości wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.              

                Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Darłowie: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej „um.darlowo.ibip.pl"
w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" oraz zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie oraz są do wglądu w pokoju numer 27.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim w Darłowie lub pod numerem telefonu (94) 314 - 22 - 23 do 26, numer telefonu wewnętrznego 207. Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Załącznik nr 3 do zarządzenia nr GG.0050.1031.2018

                                                                                            Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 27 lutego 2018 roku

 

WARUNKI PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

ogłoszonych na dzień 4 kwietnia 2018 roku
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Przedmiotem czwartych przetargów ustnych nieograniczonych jest sprzedaż:

1)      o godz. 9:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni
3536 m2 (0,3536 ha), na którą składają się 2 działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 25/19 o powierzchni 1560 m2 (0,1560 ha) i 25/20
o powierzchni 1976 m2 (0,1976 ha), położonej w Darłowie przy ulicy Makowej 2
i Makowej 4 w obrębie ewidencyjnym numer 7.

2)      o godz. 10:30 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, którą stanowi działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 25/18 o powierzchni 1787 m2 (0,1787 ha), położonej w Darłowie przy ulicy Makowej 6 w obrębie ewidencyjnym numer 7.

3)      o godz. 12:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, którą stanowi działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 25/17 o powierzchni 1375 m2 (0,1375 ha), położonej w Darłowie przy ulicy Makowej 8 w obrębie ewidencyjnym numer 7.

I. Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości:

1.    Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte
w zbywanych nieruchomościach.

2.    Z dniem podpisania umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytą nieruchomością.

3.    Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich w tym hipotek przymusowych.

4.    Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów sprzedaży, w formie aktu notarialnego, ponoszą nabywcy nieruchomości.

5.    W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości, ustaleni nabywcy wykonają to we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1221 z późn. zm.), do wylicytowanych w przetargach cen sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT obowiązujący na dzień sprzedaży, który w dniu ogłaszania przetargów wynosi 23%.

7. Osobom, które wpłaciły wadium spełniając tym warunek dopuszczenia do przetargów, w przypadku ich odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

8. Planuje się, że umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadkach szczególnych termin ten, za zgodą Organizatora przetargu może zostać wydłużony.

II. Warunki uczestnictwa w przetargach:

    Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278 z późn.zm.). Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadiów, wniesionych
    w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie, prowadzone przez PKO BP S.A.
    o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłat wadiów należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej
    w dniu 28 marca 2018 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłaty zostały dokonane
    w terminie. Na dowodach wpłat należy podać numer/y porządkowy/we lub numer/y geodezyjny/ne wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.   O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargów zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Cena zaoferowana przez uczestnika przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik
zaoferuje cenę wyższą.

7. Po trzecim wywołaniu, przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.            

8.       Nieruchomości podlegają sprzedaży za pieniądze. Warunkiem nabycia jest wpłata wylicytowanych cen brutto przed zawarciem umów sprzedaży w formie aktów notarialnych, zaś wpłacone wadia zostaną zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia, lub odwołania, lub unieważnienia, bądź zakończenia wynikiem negatywnym.

9. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Uczestnicy przetargów, przed ich rozpoczęciem, zobowiązani będą do przedłożenia komisji przetargowej (odpowiednio):

-              dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia (dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników);

-              pisemnych pełnomocnictw, z notarialnie potwierdzonym podpisem, osoby upoważniającej (dotyczy pełnomocników), w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, a nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, również małżonek nieobecny na przetargu zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa;

- wyciąg z odpowiedniego aktualnego rejestru lub ewidencji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzony za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej; 

- aktualnych wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanych nie wcześniej aniżeli w dniu 5 stycznia 2018 roku, (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru);

- aktualnych odpisów lub wyciągów z odpowiednich rejestrów, lecz wydanych nie wcześniej aniżeli w dniu 5 stycznia 2018 roku, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej, w tym cudzoziemiec;

- pisemnej zgody współmałżonka, z potwierdzonym notarialnie podpisem, na zakup nieruchomości do wspólnego majątku (w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków);

-              oryginału uchwały/protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażającej/go zgodę na nabycie licytowanej nieruchomości (dotyczy Spółek handlowych).

III. Czynności Komisji Przetargowej:

1.     Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykona Komisja Przetargowa w składzie minimum trzyosobowym, spośród osób powołanych w jej skład przez Burmistrza Miasta.

2.     Przewodniczący Komisji Przetargowej, otworzy poszczególne przetargi oraz przekaże uczestnikom informacje:

- o oznaczeniu zbywanej nieruchomości, według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości;

- o powierzchni zbywanej nieruchomości;

- o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości i sposobie jej zagospodarowania;

-              o wyznaczonym terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.); 

- o cenie wywoławczej nieruchomości;

- o obciążeniach nieruchomości;

- o zobowiązaniach, których przedmiotem jest zbywana nieruchomość;

- poda do wiadomości uczestników przetargu imiona i nazwiska osób bądź nazwy firm, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczane do przetargu;

- o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

3.     W przetargach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej.

4.     Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywoła trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, po czym zamknie przetarg, a następnie ogłosi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

5.     Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania,
a w przypadku równej liczby głosów zdecyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej. Rozstrzygnięcia nie dotyczą ustalonej w wyniku licytacji ceny nieruchomości.

6.     Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządzi protokół z przeprowadzonego
przetargu, który między innymi, musi zawierać informacje, o których mowa
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Protokół podpisują:
przewodniczący i członkowie Komisji Przetargowej oraz Nabywca nieruchomości,
i stanowić on będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

7.     Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla nabywcy,
a dwa dla Zbywcy nieruchomości.

8.     Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargów, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490).

 

Zobacz nas na Facebook'u