Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Wymiana stolarki okiennej i drzwi piwnicznych w budynku Ratusza Miejskiego w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: roboty budowlane

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-03-29 10:30:00

 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.05.00-32-A011/16-00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz oferty - zał. Nr 2

Oświadczenie wykonawcy - zał. Nr 3

Wykaz robót - zał. Nr 4

Wykaz osób - zał. Nr 5

Projekt - rysunki

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Pozwolenie na budowę

Decyzja Konserwatora Zabytków

Dokumentacja fotograficzna

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi cz. 1

Wyciąg z dokumentacji technicznej

Pytania i odpowiedzi cz. 2

Zobacz nas na Facebook'u