Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2019-04-02 09:00:00

 

 

      Zarządzenie Nr GG.0050.56.2019

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Nadmorskiej

w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust. 1, art. 38 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204     z późn.zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu     i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U.         z 2014 roku, poz. 1490) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam, na dzień 2 kwietnia 2019 roku, pierwsze przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Darłowie:

1)             przy ulicy: Nadmorskiej - nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 174/20       o powierzchni 5448 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą        o numerze KO1K/00026939/3.

2)             przy ulicy: Nadmorskiej - nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 401            o powierzchni 7913 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą       o numerze KO1K/00030062/5.

§ 2

1. Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie „www.darlowo.pl": w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" i  w zakładce „przetargi" oraz zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

2. Warunki przetargów ustnych nieograniczonych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie „www.darlowo.pl": w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" i  w zakładce „przetargi" oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w  Darłowie.

3. Wyciąg z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych zostanie opublikowany w prasie codziennej w gazecie „Głos Dziennik Pomorza".

 

§ 3

1.    Wyznaczam Komisję Przetargową w składzie:

1)      Przewodniczący Komisji - Anna Barbara Kostrzewa

2)      Członek Komisji - Krystyna Marianna Szewczyk

3)      Członek Komisji - Paweł Henryk Czubek

4)      Członek Komisji - Dorota Magdalena Godlewska - Trusiuk

5)      Członek Komisji - Kinga Patrycja Grzelakowska

6)      Członek Komisji - Marcin Piotr Pietrzykowski

7)      Członek Komisji - Ewa Majda

2. Przetargi Komisja Przetargowa będzie przeprowadzała w składzie, co najmniej trzyosobowym spośród osób powołanych w jej skład.

3. Upoważniam Przewodniczącego Komisji Przetargowej, do ukonstytuowania Komisji Przetargowej.

4.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej, upoważniam kolejnego na liście Członka Komisji do pełnienia funkcji Przewodniczącego.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Darłowo.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Załącznik nr 1 do zarządzenia nr GG.0050.56.2019

                                                          Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 28 stycznia 2019 roku

 

 Burmistrz  Miasta  Darłowo  ogłasza 
przetargi  ustne  nieograniczone  na  sprzedaż:
w dniu 2 kwietnia 2019 roku:

 

1.             O godzinie 9:00 - przy ulicy: Nadmorskiej - nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 174/20 o powierzchni 5448 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026939/3.

Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo, nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usług turystycznych, apartamentowych i apartamentowo - mieszkalnych, który oznaczony jest na rysunku symbolem UTA.9, a jej przeznaczenie to: zabudowa usług turystyki - hotel, zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 100 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi sportu i rekreacji.

Na nieruchomości przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna, a wzdłuż jej granicy, równolegle do ul. Nadmorskiej, znajduje się część sieci gazowej. Planowana jest realizacja inwestycji polegająca na budowie sieci wodnej i kanalizacyjnej, która może przebiegać na części zbywanej nieruchomości, przy granicy z ul. Nadmorską.

Na zbywanej nieruchomości zostanie ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie:

a)    przejścia i przechodu, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika lub posiadacza działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym: 174/21 obręb ewidencyjny numer 2, przez teren o powierzchni około 103 m2, stanowiący pas gruntu o długości 31,16 m i szerokości     3,50 m, sąsiadujący z działką gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym: 174/21, obręb ewidencyjny numer 2, który jest częścią urządzonego i wybudowanego wjazdu na działki gruntu, oznaczone numerami geodezyjnymi: 174/20 i 174/21, z drogi publicznej, którą stanowi ulica Nadmorska,

                                   Cena wywoławcza nieruchomości           -      2.250.000,00 złotych

                                   Ustanowione wadium                                         -         112.500,00 złotych

                                   Postąpienie wynosi nie mniej niż         -            22.500,00 złotych

2.             O godzinie 10:30 - przy ulicy: Nadmorskiej - oznaczona numerem geodezyjnym 401 o powierzchni 7913 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą        o numerze KO1K/00030062/5.

Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo, nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usług turystycznych, apartamentowych i apartamentowo - mieszkalnych, który oznaczony jest na rysunku symbolem UTA.10, a jej przeznaczenie to: zabudowa usług turystyki - hotel, zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 100 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi sportu i rekreacji.

                                   Cena wywoławcza nieruchomości           -      3.499.000,00 złotych

                                   Ustanowione wadium                                         -          175.000,00 złotych

                                   Postąpienie wynosi nie mniej niż          -           34.990,00 złotych

Na nieruchomości przebiega sieć energetyczna, a wzdłuż granicy biegnącej równolegle do ul. Nadmorskiej, znajduje się część sieci gazowej.

Zbywane nieruchomości:

1.    podlegają sprzedaży za pieniądze, a do wylicytowanej ceny sprzedaży, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174                  z późn.zm.), będzie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23% - warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata kwoty brutto, osiągniętej w przetargu, w całości przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego prawo własności;

2.    położone są w granicach strefy nadgranicznej;

3.    położone są na obszarze pasa ochronnego;

4.    podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1161);

5.                  są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich, w tym hipotek przymusowych;

6.                  mają zapewniony dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Nadmorska. 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo
w nabyciu zbywanych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późń.zm.), upłynął w dniu 25 stycznia 2019 roku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zbywanych nieruchomości, został zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/282/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 marca 2017 roku i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
w dniu 13 maja 2017 roku pod pozycją 2271.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne
i osoby prawne, zaś cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium, wniesionego
w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP SA
o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu
27 marca 2019 r., co jest warunkiem uznania, że została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer geodezyjny nieruchomości oraz  numer obrębu ewidencyjnego.

Wadium, wpłacone przez ustalonego w przetargu nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargów zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia poszczególnego przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.   

            Wyłoniony w przetargu Nabywca:

- ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem i zagospodarowaniem nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe,

- we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wymagane prawem zgody i zezwolenia
związane z zagospodarowaniem nabytej nieruchomości, oraz dokona wskazania punktów granicznych,

- we własnym zakresie i na własny koszt urządzi wjazd na nabytą nieruchomość zachowując normy i przepisy prawne,

- uporządkuje i wyrówna powierzchnię zakupionej nieruchomości, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne. W przypadku gdy nieruchomość jest porośnięta roślinnością (drzewa, krzewy), której usunięcie będzie niezbędne w celu zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Nabywca nieruchomości wykona wycinkę, we własnym zakresie i na własny koszt, poprzedzając ją uzgodnieniami z inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Organizator przetargów, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.),
w terminie 21 dni od dnia ich rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

                        Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl": w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza"; w zakładce „przetargi", są do wglądu w pokoju numer 27 oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu ukazania się ogłoszenia w prasie.       W warunkach przetargu, w dziale II pkt. 10, zamieszczona jest informacja jakie dokumenty uczestnicy przetargu, przed jego rozpoczęciem, zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim w Darłowie lub pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 26, wewnętrzny 208.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

 

A.K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 2 do zarządzenia nr GG.0050.56.2019

                                                                         Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 28  stycznia 2019 roku

 

 

WARUNKI  PRZETARGÓW  USTNYCH  NIEOGRANICZONYCH

I. Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości:

1.                  Z dniem podpisania umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytą nieruchomością.

2.                  Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich, w tym hipotek przymusowych.

3.                  Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów sprzedaży, w formie aktów notarialnych, ponoszą nabywcy nieruchomości.  

4.                  Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte w zbywanych nieruchomościach.

5.                  W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości, ustaleni nabywcy wykonają to we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług ( Dz. U.
z 2018 roku, poz.2174 z późn.zm.), do wylicytowanych w przetargach cen sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT obowiązujący na dzień sprzedaży, który w dniu ogłaszania przetargów wynosi 23%.

7. Osobom, które wpłaciły wadium spełniając tym warunek dopuszczenia do przetargów, w przypadku ich odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

8. Planuje się, że umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadkach szczególnych termin ten, za zgodą Organizatora przetargów może zostać wydłużony.

II. Warunki uczestnictwa w przetargach:

1.                  Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278).

2.                  Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadiów, wniesionych w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie, prowadzone przez PKO BP S.A. o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłat wadiów należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 27 marca 2019 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłaty zostały dokonane w terminie. Na dowodach wpłat należy podać numer porządkowy lub numer geodezyjny wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.

3.                  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.                  Uczestnicy przetargów zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Cena zaoferowana przez uczestnika przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

7. Po trzecim wywołaniu, przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.

8.                  Nieruchomości podlegają sprzedaży za pieniądze. Warunkiem nabycia jest wpłata wylicytowanych cen brutto przed zawarciem umów sprzedaży w formie aktów notarialnych, zaś wpłacone wadia zostaną zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ich zamknięcia, lub odwołania, lub unieważnienia, bądź zakończenia wynikiem negatywnym.

9. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Uczestnicy przetargów, przed ich rozpoczęciem, zobowiązani będą do przedłożenia komisji przetargowej (odpowiednio):

- dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia, numeru ewidencyjnego PESEL (dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników);

- pisemnych pełnomocnictw, z notarialnie potwierdzonym podpisem, osoby upoważniającej (dotyczy pełnomocników), w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, a nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, również małżonek nieobecny na przetargu zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa;

- wyciąg z odpowiedniego aktualnego rejestru lub ewidencji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzony za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej;

- aktualnych wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed otwarciem przetargu (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru);

- aktualnych odpisów lub wyciągów z odpowiednich rejestrów, lecz wydanych nie wcześniej niż
3 miesiące przed otwarciem przetargu w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej, w tym cudzoziemiec;

- pisemnej zgody współmałżonka, z potwierdzonym notarialnie podpisem, na zakup nieruchomości
do wspólnego majątku (w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków);

- oryginału uchwały/protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażającej/go zgodę
na nabycie objętej przetargiem nieruchomości (dotyczy spółek handlowych).

III. Czynności Komisji Przetargowej:

1.                  Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykona Komisja Przetargowa w składzie minimum trzyosobowym, spośród osób powołanych w jej skład przez Burmistrza Miasta.

2.                  Przewodniczący Komisji Przetargowej, otworzy poszczególne przetargi oraz przekaże uczestnikom informacje:

- o oznaczeniu zbywanej nieruchomości, według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości;

- o powierzchni zbywanej nieruchomości;

- o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości i sposobie jej zagospodarowania;

- o wyznaczonym terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204); 

- o cenie wywoławczej nieruchomości;

- o obciążeniach nieruchomości;

- o zobowiązaniach, których przedmiotem jest zbywana nieruchomość;

- poda do wiadomości uczestników przetargu, imiona i nazwiska osób bądź nazwy firm, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu;

- o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

3.                  W przetargach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej.

4.                  Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywoła trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, po czym zamknie przetarg, a następnie ogłosi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

5.                  Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, a w przypadku równej liczby głosów zdecyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej. Rozstrzygnięcia nie mogą dotyczyć ustalonej w wyniku licytacji ceny nieruchomości.

6.                  Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządzi protokół z przeprowadzonego przetargu,
który między innymi, musi zawierać informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Protokół podpisują: przewodniczący i członkowie Komisji Przetargowej oraz Nabywca nieruchomości, i stanowić on będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

7.                  Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla Nabywcy, a dwa dla Zbywcy nieruchomości. Jeden z protokołów Zbywca przedłoży w Kancelarii Notarialnej. 

8.                  Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargów, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490).

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej