Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: ograniczony

Termin: 2019-03-07 11:00:00

 

 

      Ogłoszenie

                                                      Burmistrza Miasta Darłowo

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza na dzień  7 marca 2019 roku pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż części nieruchomości wydzielonej w postaci niezabudowanej działki gruntu numer 35/21 o powierzchni 0,0104 ha,  położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0002 Miasta Darłowo.

 

Cena wywoławcza netto wynosi-  25.000,00 zł

Wadium-  2.500,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie pokój numer 22 , o godzinie 11.00.

 

Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT określony na podstawie przepisów art. 41 ust.1 w związku z art. 146aa ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 z późń. zm.).

Wyżej wymieniona część nieruchomości wpisana jest do księgi wieczystej numer KO1K/00026938/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B- Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo, zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/32/07 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 06 lutego 2007 roku, zbywana część nieruchomości położona jest na terenie oznaczonym symbolem 17 MN,U z przeznaczeniem :

istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, w tym usługi turystyczne.

Na podstawie informacji uzyskanej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Darłowie,  na zbywanej części nieruchomości znajdują się czynne sieci kanalizacji sanitarnej ( ks160c) – włączonej do sieci ks200 w pasie jezdnym ul. Chińskiej oraz kanalizacji deszczowej (kdc)- włączonej do kanalizacji deszczowej kd315 w pasie jezdnym ul.Chińskiej, które  podłączone są do nieruchomości położonej przy ulicy Władysława IV 6 i nie stanowią własności wyżej wymienionego przedsiębiorstwa.

Zbywana cześć nieruchomości była przedmiotem dzierżawy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Władysława IV 6, która zagospodarowała ten teren w postaci położonego polbruku, obiektów nie związanych trwale z gruntem oraz elementów ogrodzenia drewnianego i metalowego.

Zbywana część nieruchomości wolna jest od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich w tym hipotek przymusowych.

Formę przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, przyjęto z uwagi na fakt, iż zbywana część nieruchomości przylega do więcej niż jednej nieruchomości, a ponadto nie stanowi samodzielnej działki budowlanej , co oznacza, że może zostać zbyta jedynie na poprawienie warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości do niej przyległych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zbywanej działki gruntu na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.2204 z późń. zm.), upłynął w dniu 23 stycznia 2019 roku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w pieniądzu , które musi wpłynąć do dnia 1 marca 2019  roku na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie w PKO Bank Polski S.A. numer 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411, oraz zgłoszenie na piśmie do dnia 1 marca 2019 roku osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu, które należy przedłożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie w Biurze Obsługi Interesanta.

W przypadku istnienia   współwłasności   na   nieruchomości   przyległej warunkiem uczestnictwa w przetargu jest łączna wpłata w imieniu wszystkich jej współwłaścicieli pełnej kwoty wadium oraz zgłoszenie na piśmie przez wszystkich współwłaścicieli swojego uczestnictwa do wzięcia udziału  w  przetargu .

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Warunki pierwszego przetargu ustnego ograniczonego:

 

I.                        Warunki sprzedaży prawa własności części nieruchomości :

 

1.      Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte w zbywanej części nieruchomości.

2.      W przypadku, gdy nabywcą zostanie właściciel nieruchomości przyległej składającej się z działek gruntu numer 35/12 i 35/20 obręb ewidencyjny numer 0002 Miasta Darłowo , na zbywanej części nieruchomości zostaną ustanowione nieodpłatne służebności gruntowe, polegające na przebiegu i dostępie do położonej w działce numer 35/21 obręb ewidencyjny numer 0002 Miasta Darłowo sieci kanalizacyjnej „ks160c” i kanalizacji deszczowej „kdc” oraz przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonych jako działki gruntu numer 35/18 i 35/3 obręb ewidencyjny numer 0002 Miasta Darłowo.

3.      W przypadku gdy nabywcą zostaną współwłaściciele nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 35/18 obręb ewidencyjny numer 0002 Miasta Darłowo , sprzedaż nastąpi w udziałach równych udziałom jakie przysługują  współwłaścicielom na nieruchomości przyległej.

4.      Z dniem podpisania umowy sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność części nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z jej nabyciem. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi w całości nabywca .

5.      W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanej części nieruchomości , ustalony nabywca wykona to we własnym zakresie i na własny koszt.

6.      Osobom, które wpłaciły wadia i złożyły pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu spełniając tym samym warunek dopuszczenia do przetargu, w przypadku ich odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

7.      Warunkiem nabycia części nieruchomości jest wpłata przed zawarciem aktu notarialnego ceny osiągniętej w przetargu wraz z podatkiem VAT, a wpłacone wadium przez ustalonego w przetargu nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej części nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

8.      Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości organizator przetargu, w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

9.      W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

10.  W przypadku, gdy nabywcą części nieruchomości zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży części nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

11.  W przypadku gdy nabywcą części nieruchomości zostanie osoba prawna ( dotyczy spółek handlowych), do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć w   oryginale    uchwałę  /  protokół     Walnego     Zgromadzenia    Wspólników    Spółki,

       wyrażającej/cego zgodę na nabycie licytowanej części nieruchomości.

12.  Planuje się , że akt notarialny sprzedaży części nieruchomości zostanie zawarty w terminie 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego.

W przypadkach szczególnych termin ten, za zgodą Organizatora przetargu może zostać wydłużony.

 

II.                Warunki uczestnictwa w przetargu oraz czynności komisji przetargowej:

 

1.      Uprawnieni do wzięcia udziału w przetargu na nabycie części nieruchomości wydzielonej w postaci niezabudowanej działki gruntu numer 35/21 o powierzchni 0,0104, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0002 Miasta Darłowo są :

a) właściciel przyległej nieruchomości, składającej się z działek gruntu numer 35/12 i 35/20 o łącznej powierzchni 0,0302 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0002 Miasta Darłowo przy ulicy Chińskiej 13,

b) współwłaściciele przyległej nieruchomości, składającej się z działki gruntu numer  35/18 o powierzchni 0,0253 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0002 Miasta Darłowo przy ulicy Władysława IV.

 

2.      Uczestnicy przetargu, przed jego rozpoczęciem, zobowiązani będą do przedłożenia komisji przetargowej :

a)       do wglądu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia ( dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników),

b)      pisemnych    pełnomocnictw,    z    notarialnie    potwierdzonym     podpisem,    osoby

upoważniającej, na podstawie którego w imieniu i na rzecz właściciela/współwłaścicieli nieruchomości przyległej działać będzie pełnomocnik,

c)      aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanego nie wcześniej niż

3 miesiące przed otwarciem przetargu, w przypadku gdy o nabycie części nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej, a podlegająca wpisom do rejestru, w tym cudzoziemiec,

d)      pełnomocnictwa, z notarialnie potwierdzonym podpisem, osoby upoważniającej, w przypadku gdyby uprawnionym do wzięcia udziału w przetargu było małżeństwo , a tylko jedno z nich miałoby przystąpić do przetargu.      

3.      Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa, na podstawie przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

4.      Przetarg może się odbyć , chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

5.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6.      Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

7.      Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

8.      Po    ustaniu    zgłaszania   postąpień   Przewodniczący   Komisji   Przetargowej   wywoła

      trzykrotnie ostatnią, najwyższą  cenę, po  czym  zamknie przetarg, a następnie ogłosi imię

      nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała.

9.      Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, a w przypadku równej liczby głosów zdecyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej. Rozstrzygnięcia nie dotyczą ustalonej w wyniku licytacji ceny części nieruchomości.

10.  Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządzi protokół z przeprowadzonego przetargu,   który stanowić będzie podstawę do zawarcia aktu notarialnego. Protokół otrzymuje Organizator przetargu, Kancelaria Notarialna oraz nabywca.

11.  Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi, w terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

( Podstawa prawna:  art.40 ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości).

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.darlowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Ogłoszenie o przetargu jest do wglądu w siedzibie tut. Urzędu  Miejskiego w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania oraz na tablicy ogłoszeń od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 26-27 lub pod numerem telefonu 94 314  22-23 do 25  wew.  242.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

PCz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej