Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Miadia i Sztuka Darłowo - Darłówko 2019
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości położonych w obr. nr 3 m.Darłowo

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2019-09-04 09:00:00

 

 

 Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo

 

w dniu 4 września 2019 roku:

1.                  godz. 9:00 - nieruchomości o łącznej powierzchni 2,8895 ha, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 5/6 o powierzchni 2,8206 ha i 2/19 o powierzchni 0,0689 ha. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy: „R" o klasie bonitacyjnej IVa-powierzchnia 1.9096 ha, „R" o klasie bonitacyjnej IIIa-powierzchnia 0,9078 ha i „W-R" o klasie bonitacyjnej IVa -powierzchnia 0,0721 ha.

Przedmiotowa nieruchomość posiada udział wynoszący ½ części w dwóch drogach dojazdowych. Jedną z nich stanowi nieruchomość składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami: 5/5 i 6/4 o łącznej powierzchni 0,3825 ha, drugą nieruchomość składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami: 5/9 i 2/20 o łącznej powierzchni 0,3393 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości         -  11.000.000,00 złotych

Ustanowione wadium                                       -       550.000,00 złotych

Postąpienie wynosi nie mniej niż        -       110.000,00 złotych

Teren, na którym położona jest nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 11 MZ,U - zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, którą jest Aleja Jana Pawła II, poprzez działki oznaczone numerami: 5/7, 12/9, 18/53 i 18/60, obręb 3 miasta Darłowo, które stanowić będą publiczną drogę dojazdową oznaczoną w MPZP jako 15KDD - ul. Bursztynowa.

2.    godz. 11:00 - nieruchomości o łącznej powierzchni 2,5023 ha, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 5/10 o powierzchni 2,4503 ha i 2/21 o powierzchni 0,0520 ha. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytki gruntowe R o klasie bonitacyjnej IVa - powierzchnia 1,6925 ha, R o klasie bonitacyjnej IIIa - powierzchnia 0,1093 ha, R o klasie bonitacyjnej IIIb - powierzchnia 0,6312 ha, W-R o klasie bonitacyjnej IVa powierzchnia 0,0693 ha.

Przedmiotowa nieruchomość posiada udział wynoszący ½ części w dwóch drogach dojazdowych. Jedną z nich stanowi nieruchomość oznaczona numerem 5/11 o powierzchni 0,2999 ha, drugą nieruchomość składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami: 5/9 i 2/20 o łącznej powierzchni 0,3393 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości         -    9.500.000,00 złotych

Ustanowione wadium                                       -       475.000,00 złotych

Postąpienie wynosi nie mniej niż        -         95.000,00 złotych

Teren, na którym położona jest nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 11 MZ,U - zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, którą jest Aleja Jana Pawła II, poprzez działki oznaczone numerami: 5/7, 12/9, 18/53 i 18/60, obręb 3 miasta Darłowo, które stanowić będą publiczną drogę dojazdową oznaczoną w MPZP jako 15KDD - ul. Bursztynowa.

w dniu 5 września 2019 roku:

1.    godz. 09:00 - nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8792 ha, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 12/6-0,0349ha, 18/58-0,1232ha, 12/12-0,0031ha, 2/28-0,4618ha, 18/62-0,2136ha, 18/54-0,0409ha i 5/18-0,0017ha. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytki gruntowe R o klasie bonitacyjnej IVa - powierzchnia 0,0339 ha, Ł o klasie bonitacyjnej IV - powierzchnia 0,2223 ha, Ps o klasie bonitacyjnej V - powierzchnia 0,4618 ha, dr - powierzchnia 0,1612 ha.

Przedmiotowa nieruchomość posiada udział wynoszący ½ części w nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami:2/27, 5/17, 12/11, 18/57 i 18/55 o łącznej powierzchni 0,2215 ha, która stanowi wewnętrzną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza nieruchomości         -    3.330.000,00 złotych

Ustanowione wadium                                        -       166.500,00 złotych

Postąpienie wynosi nie mniej niż        -         33.300,00 złotych

Teren, na którym położona jest nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolami: 11 MZ,U - zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych i 42KDX - publiczne ciągi pieszo jezdne.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, którą jest Aleja Jana Pawła II, poprzez działki ewidencyjne oznaczone numerami: 18/53 i 18/60, obręb 3 miasta Darłowo, które stanowić będą publiczną drogę dojazdową oznaczoną w MPZP jako 15KDD - ul. Bursztynowa.

2.    godz. 11:00 - nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 18/52 o powierzchni 1,0163 ha. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytki gruntowe R o klasie bonitacyjnej IVa- powierzchnia 1,0160 ha i Ł o klasie bonitacyjnej IV - powierzchnia 0,0003ha.

Cena wywoławcza nieruchomości         -    3.840.000,00 złotych

Ustanowione wadium                                        -       192.000,00 złotych

Postąpienie wynosi nie mniej niż        -         38.400,00 złotych

Dla wszystkich nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00037487/9.

Teren, na którym położona jest nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 14.2 MZ,U - zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, którą jest Aleja Jana Pawła II.

 

Zbywane nieruchomości:

1)   podlegają sprzedaży za pieniądze, a do wylicytowanej ceny sprzedaży, na podstawie ustawy
z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług będzie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23% - warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata kwoty brutto, osiągniętej w przetargu, w całości przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego prawo własności;

2)   położone są w granicach strefy nadgranicznej;

3)    trzy pierwsze nieruchomości znajdują się częściowo w granicach pasa ochronnego;

4)                 podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej - podstawa prawna ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1161);

5)   są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich, w tym hipotek przymusowych;

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo
w nabyciu zbywanych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 1 lipca 2019 roku.

Nabywca jest zobowiązany do zrealizowania zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zbywanej nieruchomości, został zatwierdzony uchwałą nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 6 lutego 2007 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, pod pozycją 558, z dnia 26 marca 2007 r.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, zaś cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz.2278). Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium, w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP nr 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411 najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2019 roku (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

Wadium, wpłacone przez ustalonego w przetargu nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

            Wyłoniony w przetargu Nabywca:

- ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem i zagospodarowaniem nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe,

- we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wymagane prawem zgody i zezwolenia związane z zagospodarowaniem nabytej nieruchomości, oraz dokona wskazania punktów granicznych,

- we własnym zakresie i na własny koszt urządzi wjazd na nabytą nieruchomość zachowując normy i przepisy prawne,

- uporządkuje i wyrówna powierzchnię zakupionej nieruchomości, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne. W przypadku gdy nieruchomość jest porośnięta roślinnością (drzewa, krzewy), której usunięcie będzie niezbędne w celu jej zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Nabywca nieruchomości wykona wycinkę, we własnym zakresie i na własny koszt, poprzedzając ją uzgodnieniami z inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Darłowie,

Organizator przetargu, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza", w zakładce „przetargi" i zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie, w dniu ukazania się ogłoszenia w prasie. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 lub pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 25, numer telefonu wewnętrznego 208.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Załącznik nr 2 do zarządzenia nr GG.0050.211.2019

                                                                                                     Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 lipca 2019 roku

WARUNKI  PRZETARGU  USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  

I. Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości:

1.                  Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich
w tym hipotek przymusowych.

2.                  Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte
w zbywanych nieruchomościach.

3.                  W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanej nieruchomości, ustalony nabywca wykona to we własnym zakresie i na własny koszt.

4.                   Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca nieruchomości.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 z późn.zm.), do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT obowiązujący na dzień sprzedaży, który w dniu ogłaszania przetargu wynosi 23%.

6. Osobom, które wpłaciły wadium spełniając tym warunek dopuszczenia do przetargu,
w przypadku jego odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

7. Z dniem podpisania umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nabytą nieruchomością.

8. Planuje się, że umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego zostanie zawarta
w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadkach szczególnych termin ten, za zgodą Organizatora przetargu może zostać wydłużony.

II. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.                  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP nr 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411 najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2019 roku (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

2.                  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3.                  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Cena zaoferowana przez uczestnika przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

7. Po trzecim wywołaniu, przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.            

8.                  Nieruchomość podlega sprzedaży za pieniądze. Warunkiem nabycia jest wpłata wylicytowanej ceny brutto przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, zaś wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia, lub odwołania, lub unieważnienia, bądź zakończenia wynikiem negatywnym.

9. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Uczestnicy przetargu, przed jego rozpoczęciem, zobowiązani będą (odpowiednio)
do przedłożenia komisji przetargowej:

- dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty
i miejsca urodzenia (dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników);

- pisemnego pełnomocnictwa, z notarialnie potwierdzonym podpisem, osoby upoważniającej (dotyczy pełnomocników),

- wyciągu z odpowiedniego aktualnego rejestru lub ewidencji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzony za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej; 

- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanego nie wcześniej niż
3 miesiące przed otwarciem przetargu (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru);

- aktualnego odpisu lub wyciągu z odpowiedniego rejestru, lecz wydanego nie wcześniej niż
3 miesiące przed otwarciem przetargu, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej, w tym cudzoziemiec;

- pisemnej zgody współmałżonka, z potwierdzonym notarialnie podpisem, na zakup nieruchomości do wspólnego majątku (w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego
z małżonków);

- oryginału uchwały/protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażającej/cego zgodę na nabycie licytowanej nieruchomości (dotyczy Spółek handlowych);

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się uczestnika ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią księgi wieczystej, dotyczącej przedmiotu przetargu.

III. Czynności Komisji Przetargowej:

1.                  Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona Komisja Przetargowa w składzie minimum trzyosobowym, spośród osób powołanych w jej skład przez Burmistrza Miasta.

2.                  Przewodniczący Komisji Przetargowej, otworzy przetarg oraz przekaże uczestnikom informacje:

- o oznaczeniu zbywanych nieruchomości, według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości;

- o powierzchni zbywanych nieruchomości;

- o przeznaczeniu zbywanych nieruchomości i sposobie ich zagospodarowania;

- o wyznaczonym terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami; 

- o cenie wywoławczej nieruchomości;

- o obciążeniach nieruchomości;

- o zobowiązaniach, których przedmiotem są zbywane nieruchomości;

- poda do wiadomości uczestników przetargu imiona i nazwiska osób bądź nazwy firm, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu;

- o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

3.                  W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej.

4.                  Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywoła trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, po czym zamknie przetarg, a następnie ogłosi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

5.                  Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, a w przypadku równej liczby głosów zdecyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej. Rozstrzygnięcia nie dotyczą ustalonej w wyniku licytacji ceny nieruchomości.

6.                  Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządzi protokół przeprowadzenia przetargu, który między innymi, musi zawierać informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Protokół podpisują: przewodniczący i członkowie Komisji Przetargowej oraz Nabywca nieruchomości, i stanowić on będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

7.                  Protokół przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla nabywcy, a dwa dla Zbywcy nieruchomości.

8.                  Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490).

 

 

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej