Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Zapraszamy mieszkańców na sesję darłowskiej Rady Miejskiej

Darłowo, 18 października 2017 roku

W czwartek 26 października 2017 w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza będzie obradować na  46. w tej kadencji sesji Rada Miejska. Początek obrad o godzinie 10

Porządek obrad obejmuje 29 następujących punktów:

1. Sprawy organizacyjne:

     - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

     - propozycje zmiany porządku obrad,

     - zatwierdzenie protokołów sesji z: 23 czerwca 2017 r., 7 lipca 2017 r., 3 sierpnia 2017 r., 
      28 sierpnia 2017 r. , 11 września 2017 r. oraz 20 września 2017 r.
  2. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Darłowie o stanie porządku
      i bezpieczeństwa publicznego w 2016 roku (Druk nr 1).
  3. Informacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Darłowa w 2016 roku
      (Druk nr 2).

  4. Informacja z działalności Straży Miejskiej za 2016 rok (Druk nr 3).        
  5. Sprawozdanie  Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

  6. Trybuna Obywatelska:
      - wnioski i postulaty Zarządów Osiedli,

      - uwagi i wnioski mieszkańców. 

  7. Interpelacje.

  8. Zapytania Radnych.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu
      finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 (Druk nr 4).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
      – Miasto Darłowo za I półrocze 2017 roku (Druk nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej
      prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji
      przedsięwzięć  (Druk nr 6).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na rok 2017
      (Druk nr 7).

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
      –  Miasto Darłowo na lata 2017-2023 (Druk nr 8).

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta

      Darłowo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” (Druk nr 9).

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Darłowie
      z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
      i porządku na terenie Miasta Darłowo (Druk nr 10).
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Darłowie
      z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
      świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
      nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
      właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      (Druk nr 11).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
       zasobem Gminy Miejskiej Darłowo na lata 2017-2021 (Druk nr 12).
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez
      Gminę Miasto Darłowo  (Druk nr 13).
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  Zasadniczej
      Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie w trzyletnią
      Branżową Szkołę I Stopnia, o której mowa w art. 18 ust. l pkt 2 lit. c ustawy – Prawo
      oświatowe Zespołu Szkół w Darłowie (Druk nr 14).
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
      Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza WOP w Darłowie w ośmioletnią Szkołę
      Podstawową w Darłowie (Druk nr 15).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego
      programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie
      Miasta Darłowo (Druk nr 16).
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Darłowo
      z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy
      o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2018 ” (Druk nr17 ).
23. Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkola na terenie Miasta Darłowo do roku
      szkolnego 2017/2018 (Druk nr 18).
24. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  nieruchomości
      komunalnych z przeznaczeniem na lokalizację miejsc składowania  przez mieszkańców
       odpadów bytowych na terenie Miasta Darłowo  (Druk nr 19).
25.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Portowej (Druk nr 20).
26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu nazwy ,,Rondo Ludzi Morza" (Druk nr 21).
27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu nazwy ,,Rondo Wojska Polskiego"
      (Druk nr 22).
28. Odpowiedzi na interpelacje.
29. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Darłowie  /-/ Krystyna Sokolińska

 

L. Walkiewicz

Zapraszamy mieszkańców na sesję darłowskiej  Rady Miejskiej

Zobacz nas na Facebook'u