Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Zapraszamy mieszkańców na sesję darłowskiej Rady Miejskiej

Darłowo, 18 października 2017 roku

W czwartek 26 października 2017 w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza będzie obradować na  46. w tej kadencji sesji Rada Miejska. Początek obrad o godzinie 10

Porządek obrad obejmuje 29 następujących punktów:

1. Sprawy organizacyjne:

     - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

     - propozycje zmiany porządku obrad,

     - zatwierdzenie protokołów sesji z: 23 czerwca 2017 r., 7 lipca 2017 r., 3 sierpnia 2017 r., 
      28 sierpnia 2017 r. , 11 września 2017 r. oraz 20 września 2017 r.
  2. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Darłowie o stanie porządku
      i bezpieczeństwa publicznego w 2016 roku (Druk nr 1).
  3. Informacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Darłowa w 2016 roku
      (Druk nr 2).

  4. Informacja z działalności Straży Miejskiej za 2016 rok (Druk nr 3).        
  5. Sprawozdanie  Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

  6. Trybuna Obywatelska:
      - wnioski i postulaty Zarządów Osiedli,

      - uwagi i wnioski mieszkańców. 

  7. Interpelacje.

  8. Zapytania Radnych.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu
      finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 (Druk nr 4).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
      – Miasto Darłowo za I półrocze 2017 roku (Druk nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej
      prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji
      przedsięwzięć  (Druk nr 6).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na rok 2017
      (Druk nr 7).

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
      –  Miasto Darłowo na lata 2017-2023 (Druk nr 8).

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta

      Darłowo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” (Druk nr 9).

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Darłowie
      z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
      i porządku na terenie Miasta Darłowo (Druk nr 10).
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Darłowie
      z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
      świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
      nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
      właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      (Druk nr 11).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
       zasobem Gminy Miejskiej Darłowo na lata 2017-2021 (Druk nr 12).
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez
      Gminę Miasto Darłowo  (Druk nr 13).
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  Zasadniczej
      Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie w trzyletnią
      Branżową Szkołę I Stopnia, o której mowa w art. 18 ust. l pkt 2 lit. c ustawy – Prawo
      oświatowe Zespołu Szkół w Darłowie (Druk nr 14).
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
      Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza WOP w Darłowie w ośmioletnią Szkołę
      Podstawową w Darłowie (Druk nr 15).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego
      programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie
      Miasta Darłowo (Druk nr 16).
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Darłowo
      z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy
      o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2018 ” (Druk nr17 ).
23. Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkola na terenie Miasta Darłowo do roku
      szkolnego 2017/2018 (Druk nr 18).
24. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  nieruchomości
      komunalnych z przeznaczeniem na lokalizację miejsc składowania  przez mieszkańców
       odpadów bytowych na terenie Miasta Darłowo  (Druk nr 19).
25.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Portowej (Druk nr 20).
26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu nazwy ,,Rondo Ludzi Morza" (Druk nr 21).
27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu nazwy ,,Rondo Wojska Polskiego"
      (Druk nr 22).
28. Odpowiedzi na interpelacje.
29. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Darłowie  /-/ Krystyna Sokolińska

 

L. Walkiewicz

Zapraszamy mieszkańców na sesję darłowskiej  Rady Miejskiej

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej