Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

O czym będzie mowa na sesji Rady Miejskiej

Darłowo, 7 lutego 2018 roku

Na wtorek 13 lutego 2018 do darłowskiego ratusza Krystyna Sokolińska –przewodnicząca Rady Miejskiej zwołała radnych na 51. w tej kadencji sesję RM.

Obrady rozpoczną się godzinie 10.  

 

Porządek obrad obejmuje następujące zagadnienia:

   1. Sprawy organizacyjne:

      - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

      - propozycje zmiany porządku obrad,

      - zatwierdzenie protokołów sesji z: 22 grudnia 2017 r. oraz 26 stycznia 2018 r.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

      - wnioski i postulaty Zarządów Osiedli,

      - uwagi i wnioski mieszkańców. 
  3. Interpelacje.

  4. Zapytania Radnych.

  5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
      stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Darłowo
      za 2017 r. (Druk nr 1).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2018 rok
      (Druk nr 1A).

  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
      urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki
      Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018 - 2020
      (Druk nr 2).

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze
      Gminy Miasto Darłowo - obszar E1 (Druk nr 3).

  9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie
      położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B9 (Druk nr 4).

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedłużenia ulicy Portowej

      (Druk nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czesława Niemena (Druk nr 6).

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu nazwy „ Rondo Lotników Morskich”.
      (Druk nr 7).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
      stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo na rzecz Województwa
      Zachodniopomorskiego (Druk nr 8).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia na własność działki gruntu położonej w Darłowie,
      zabudowanej przez dzierżawcę gruntu boksem garażowym” (Druk nr 9).

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady
      Miejskiej w Darłowie za 2017 rok (Druk nr 10).
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego harmonogramu pracy Rady Miejskiej
      w Darłowie na 2018 rok (Druk nr 11).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
      w Darłowie na 2018 rok (Druk nr 12).
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Zamknięcie sesji. 

 

L.W.

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się