Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Media i Sztuka
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Trzyletni plan modernizacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Darłowo, 14 lutego 2018 roku

 

 

Na sesji Rady Miejskiej 13 lutego 2018 uchwalono Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Darłowie

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w latach 2018-2020 tak jak dotychczas , świadczyć będzie usługi w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarze miasta Darłowa. Odprowadzanie ścieków odbywać się będzie zarówno za pomocą systemu kanalizacji sanitarnej jak również przy użyciu wozów asenizacyjnych.

 Uchwalony plan obejmuje następujące przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń wodociągowych w latach 2018-2020.

1.-Budowa i modernizacja sieci wodociągowej związana z remontami dróg, w tym wymiana częściowa i budowa sieci w ulicy Helskiej. (306 mb, DN 160 wraz z węzłami zasuw) oraz
wymiana sieci na terenie Starego Miasta.

2.Budowa i modernizacja sieci wodociągowej nie związana z remontami dróg, w tym także
opracowanie dokumentacji projektowej magistrali zachodniej w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody w trakcie np. awarii.                                                                                         2.1.Remont zbiornika oraz instalacji zasilającej w wodę zbiornik na wieży ciśnień.              2.2. Budowa sieci w ul: Tynieckiego, Szarych Szeregów, Jana z Maszewa i budowa sieci w ul. Kurpińskiego od strony ul. Lutosławskiego.                                                        2.3Modernizacja magistrali wodociągowej.

3..Stacja uzdatniania i Ujęcia Komunalne Wody – Modernizacja oraz wykonie projektu budowy studni głębinowej w celu zabezpieczenia ilości wody dla potrzeb rozwijającego się miasta. Planowana wymiana złóż filtrów pospiesznych na nowe, zmiana systemu pomiaru i dozowania podchlorynu sodu. Wymiana  pomp II stopnia wraz ze zmianą systemu sterowania oraz budowa odrębnego systemu płukania filtrów pospiesznych.
4. Monitoring zużycia i produkcji wody poprzez strefowe opomiarowanie sieci wodociągowo- rozdzielczych, montaż przepływomierzy z rejestratorami na nowych połączeniach sieci oraz podział strefy centrum na mniejsze podstrefy.
4.1 Opomiarowanie odbiorców indywidualnych wodomierzami z rejestratorami i zdalnym odczytem wskazań.
4.2 Zakup beczki na potrzeby zaopatrzenia w wodę pitną.

Wspomniany wcześniej plan obejmuje również  szereg następujących przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń kanalizacyjnych w latach 2018-2020:

5.1.Modernizacje obiektów kanalizacyjnych - oczyszczalni i przepompowni ścieków poprzez
wymianę sond poziomu, agregatów pompowych, montaż przetworników ciśnienia oraz modernizację monitoringu.

6.  W Oczyszczalni Ścieków położonej w pobliżu rzeki Grabowej  planuje się budowę placu składowego na skratki i odpady z piaskowników, opomiarowanie punktu zlewnego oraz budowę nowego systemu sterowania procesami technologicznymi.

 W uchwalonym planie odrębnie potraktowano kwestię budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz zakupu sprzętu do jej budowy i konserwacji. Zakłada on:
7.1 Wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla nieskanalizowanych obszarów objętych MPZP;

7.2  opracowanie dokumentacji kanalizacji Strugi Darłowskiej. (długość ok. 1900 mb, DN 1000);
7.3 wykonanie  dokumentacji kolektora dosyłowego do oczyszczalni. (o długości ok. 2100 mb, DN 400).
7.4 zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji;

7.5 budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana z Maszewa.

Realizacja uchwalonych zadań wymaga zainwestowania ponad 3 mln złotych. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach będą następujące: Rok 2018 – 1,110.000 zł; Rok 2019 –  930.000zł; Rok 2020 – 1.100.000 zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej planowane inwestycje na lata 2018-2020 zamierza sfinansować ze środków własnych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem kredytów

Na zdj.Wicedyrektor MPGK Wiesław Połczynski główny autor planu

 

L. Walkiewicz

Trzyletni plan modernizacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się