Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Stypendia szkolne

Darłowo, 23 lutego 2018 roku

Oprócz niedawno wręczonych przez burmistrza Darłowa stypendiów motywacyjnych i sportowych za pierwsze półrocze na łączną sumę 45.375 zł miasto przyznaje i wypłaca również stypendia dla uczniów, którzy znajduję się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.    Stypendium szkolne może otrzymać uczeń gdy miesięczna wysokośc dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930-jt zezmianami). Stypendium szkolne przysługuje: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Stypendia mogą otrzymać również wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Ponadto mogą je otrzymać uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

W obecnym roku szkolnym 2017/2018 Urząd Miasta Darłowo wypłacił już dla 77 uczniów 70.794 zł.

L. W.

Stypendia szkolne

Zobacz nas na Facebook'u